Innehåll

Skattenytt nr 5 2017 s. 288

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Lewander, Anna, Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning, akademisk avhandling, Uppsala universitet, Iustus, 384 sidor

I sin avhandling analyserar Lewander den skatterättsliga klassificeringen av och gränsdragningen mellan ränta och utdelning när det gäller finansiella instrument. I den svenska skatterätten saknas det regler om hur denna klassificering och gränsdragning går till. När det däremot gäller redovisningsrätten har detta reglerats utförligt och Lewander undersöker vilken påverkan redovisningsrätten kan ha på skatterättens område. Avhandlingen innehåller även en analys av hur en skatterättslig klassificering och gränsdragning kan gå till i praktiken, vilket kontrasteras mot utländska rättssystem där mer omfattande bestämmelser har införts.

Strand, Magnus, The Passing-On Problem in Damages and Restitution under EU Law, Edward Elgar Publishing, 480 sidor

”Passing-on” är det engelska uttrycket för övervältring, dvs. att en ekonomisk börda som ålagts ett företag överförs till företagets kunder. Strands analys avser bl.a. övervältringsproblem vid krav på återbetalning av skatter och avgifter som uttagits i strid med EU-rätten. Strand behandlar här dels frågor om vilka rättssubjekt i distributionskedjan som kan ha talerätt, dels frågor om det rättsliga sambandet mellan skatteuttag och ekonomisk förlust, och slutligen frågan huruvida graden av övervältring bör påverka bestämmandet av det belopp som ska återbetalas. Boken är en reviderad version av Strands doktorsavhandling från 2015.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...