Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Lewander, Anna, Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning, akademisk avhandling, Uppsala universitet, Iustus, 384 sidor

I sin avhandling analyserar Lewander den skatterättsliga klassificeringen av och gränsdragningen mellan ränta och utdelning när det gäller finansiella instrument. I den svenska skatterätten saknas det regler om hur denna klassificering och gränsdragning går till. När det däremot gäller redovisningsrätten har detta reglerats utförligt och Lewander undersöker vilken påverkan redovisningsrätten kan ha på skatterättens område. Avhandlingen innehåller även en analys av hur en skatterättslig klassificering och gränsdragning kan gå till i praktiken, vilket kontrasteras mot utländska rättssystem där mer omfattande bestämmelser har införts.

Strand, Magnus, The Passing-On Problem in Damages and Restitution under EU Law, Edward Elgar Publishing, 480 sidor

”Passing-on” är det engelska uttrycket för övervältring, dvs. att en ekonomisk börda som ålagts ett företag överförs till företagets kunder. Strands analys avser bl.a. övervältringsproblem vid krav på återbetalning av skatter och avgifter som uttagits i strid med EU-rätten. Strand behandlar här dels frågor om vilka rättssubjekt i distributionskedjan som kan ha talerätt, dels frågor om det rättsliga sambandet mellan skatteuttag och ekonomisk förlust, och slutligen frågan huruvida graden av övervältring bör påverka bestämmandet av det belopp som ska återbetalas. Boken är en reviderad version av Strands doktorsavhandling från 2015.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.