B Direktiv

B6 Övrigt

I Kommissionen mot Ungern fann EU-domstolen att tjänstedirektivet var tillämpligt på ett ungerskt system för beskattning av arbetsförmåner. Domen behandlas i avsnitt A3 ovan. I NN (L) International fann domstolen att fondföretagsdirektivet inte var tillämpligt på en årlig belgisk skatt på fondföretag. Domen behandlas i avsnitt A3 och B3 ovan.

Bakgrunden till den hänskjutande domstolens begäran om förhandsavgörande i C1 var att Finland tog ut en tilläggsskatt om sex procent på pensionsinkomster som översteg ett visst belopp och som tillhörde en fysisk person med hemvist i samma medlemsstat. Den hänskjutande domstolen frågade om tilläggsskatten omfattades av direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, med följden att förbudet mot diskriminering på grund av ålder i artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blev tillämpligt. För det fall förbudet i stadgan var tillämpligt undrade den hänskjutande domstolen även om tilläggsskatten på pensionsinkomster utgjorde en form av otillåten indirekt diskriminering på grund av skattskyldigas ålder.2 EU-domstolen fann att målet rörde den skattesats som ska tillämpas på inkomster från ålderspension, att sådan beskattning ligger utanför själva anställningsförhållandet och att den därmed inte omfattas av det nämnda direktivet.3 Eftersom tilläggsskatten inte omfattades av direktivet och bestämmelserna i stadgan endast riktar sig till medlemsstaterna när dessa tillämpar unionsrätten konstaterade domstolen även att skatten inte heller omfattades av tillämpningsområdet för artikel 21.1 i stadgan.4 Domstolen gjorde därför ingen bedömning av om en tilläggsskatt på ålderspensioner kunde vara indirekt diskriminerande på grund av skattskyldigas ålder.

Cécile Brokelind och Jesper Johansson

C (C-122/15, EU:C:2016:391).

För en fördjupning om åldersdiskriminering och pensionbeskattning, se Brokelind och Axmin, Migrant Pensioners- Taxation and Healthcare issues, i Numhauser-Henning, Elder Law Evolving European Perspectives, Edward Edgar publishing, 2017, s. 257–286.

C (C-122/15, EU:C:2016:391, p. 25–27).

Ibid., p. 29–30.