Skattenytt nr 7-8 2017 s. 535

Skatteverkets arbete med enhetlig rättstillämpning och Rättslig vägledning

Skatteverket strävar efter att behandla och besluta identiska frågor på samma sätt oavsett var inom organisationen de uppkommer. Ett viktigt verktyg i detta arbete är att ta fram ställningstaganden och allmänna råd samt att samla all rättslig information i Rättslig vägledning.

1 ENHETLIGHET GENOM RÄTTSLIG STYRNING

Skatteverket ska bidra till ett välfungerande samhälle och bland annat utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert.1 Rättssäkerhet kännetecknas bland annat av att myndighetsutövningen ska vara förutsebar och enhetlig.

För att uppnå en enhetlig rättstillämpning tar Skatteverket fram ställningstaganden – rättsliga dokument som utgör rättslig styrning inom Skatteverket. Syftet med ställningstaganden är att internt styra hur en fråga ska bedömas. Ställningstagandena ger också allmänheten information om Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor.

Ställningstaganden tas fram av rättsliga experter på Skatteverkets rättsavdelning. Ett ställningstagande tas fram när en fråga behöver belysas för en vidare krets och något av följande kriterier är uppfyllt:

  • Det saknas svar på en fråga.

  • Rättsavdelningen vet eller tror att det finns olika bedömningar.

  • Rättsläget är oklart.

  • Ett tidigare publicerat ställningstagande ska inte längre tillämpas.

I många fall uppkommer behovet av ett ställningstagande i samband med ny lagstiftning och att allmänheten vänder sig till Skatteverket med frågor. I andra fall är frågan inte ny men har aktualiserats av olika anledningar, till exempel för att det kommit domar med olika utgång eller en viss företeelse kontrolleras.

Även om det är önskvärt att ta fram ställningstaganden i alla de situationer när det till exempel saknas ett tydligt svar i lagstiftningen är det nödvändigt att göra prioriteringar. De fall som prioriteras är när många berörs. Även fall när få berörs men det rör sig om stora belopp eller enhetligheten i en bransch är viktig prioriteras. Ett exempel är ställningstaganden om personalliggare i byggbranschen.2

Under arbetet med ett ställningstagande diskuteras olika möjliga bedömningar i en krets av rättsliga experter inom de områden som berörs av den aktuella frågan. I vissa fall sker samråd med berörd branschorganisation, till exempel när ett ställningstagande berör många i en bransch och Skatteverket bedömer att det behövs information om konsekvenser av olika tolkningar av lagstiftningen. Ställningstaganden beslutas av en enhetschef.

Ett ställningstagande innehåller Skatteverkets inställning i frågan, men också en redogörelse av gällande rätt. Av ställningstagandet framgår bland annat vilken praxis, förarbetsuttalanden m.m. som Skatteverket lagt vikt vid.

Skatteverket beslutar också allmänna råd. Dessa tas fram av rättsliga experter och beslutas av generaldirektören. Allmänna råd är en myndighets generella rekommendationer om tillämpningen av en författning, d.v.s. rekommendationer som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.3 Allmänna råd är inte bindande och utformas som ”bör”-regler. Till skillnad mot ställningstaganden är allmänna råd alltid en tolkning av en författning, aldrig en tolkning av exempelvis ett förarbetsuttalande eller ett uttalande i ett rättsfall.

10 § förordning (2017:154) med instruktion för skatteverket.

T.ex. Avgränsning av uttrycket byggarbetsplats i skatteförfarandelagen, 131 102169-16/111.

1 § författningssamlingsförordning (1976:725).

2 RÄTTSLIGA INFORMATIONEN SAMLAD I RÄTTSLIG VÄGLEDNING

2.1 Bakgrund

År 2009 beslutade Skatteverket att all rättslig information skulle digitaliseras och publiceras externt. Sedan 2015 finns den rättsliga informationen, som tidigare fanns i tryckta handledningar och författningssamlingar, i Rättslig vägledning. Rättslig vägledning är en webbplats som nås via Skatteverkets hemsida eller direkt på webbplatsen www4.skatteverket.se/rattsligvagledning. Målet är att den rättsliga informationen ska vara lätt att hitta och förstå.

Syftet med Rättslig vägledning är att skapa förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning och att ge information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. En viktig del i Rättslig vägledning är därför Skatteverkets allmänna råd och ställningstaganden. Informationen kännetecknas av att den är samlad, uppdaterad och länkad.

Skatteverket arbetar löpande in nya regler och även allmänna råd, ställningstaganden och förtydliganden. Med förtydliganden menas information som inte ändrar Skatteverkets rättsliga bedömning utan endast förtydligar den syn som Skatteverket redan har gett uttryck för.

Målgruppen för Rättslig vägledning är Skatteverkets handläggare, men också andra användare som arbetar med skattejuridik behöver information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor. Förra året hade Rättslig vägledning nästan 2 miljoner besökare, varav en tredjedel var interna användare på Skatteverket. Användningen ökar och från 2015 till 2016 fördubblades antalet besökare.

2.2 Hur är Rättslig vägledning uppbyggd?

Skatteverkets ställningstaganden och allmänna råd ligger under fliken Regler & ställningstaganden. Där finns också till exempel lagar, föreskrifter, rättsfallskommentarer och skatteavtal.

Under fliken Vägledning finns en beskrivning av gällande rätt för olika kalenderår. Tidigare årsutgåvor finns under Arkiv. Informationen är strukturerad utifrån Skatteverkets verksamhetsområden, som till exempel fastighetstaxering, folkbokföring, inkomstskatt och mervärdeskatt.

Områdena förvaltningsrätt & förfarande, skattebetalning & borgenärsarbete samt sekretess & behandling av uppgifter innehåller gemensamma regler för olika skatter eller verksamhetsområden. Frågor om hur beslut fattas finns till exempel samlade under förvaltningsrätt & förfarande, och områden som mervärdesskatt och inkomstskatt länkar till förvaltningsrätt & förfarande.

En skillnad jämfört med Skatteverkets tidigare handledningar om inkomstskatt är att det är den gällande lagstiftningen som beskrivs under årsfliken för det aktuella kalenderåret. Här beskrivs alltså inte vilka regler som ska tillämpas vid beslut som fattas detta år. Regler som ska tillämpas vid deklarationstillfället 2017 (2017 års taxering med äldre terminologi) beskrivs alltså under 2016.

2.3 Hur hittar man i Rättslig vägledning?

Sökfunktionen i Rättslig vägledning har flera praktiska funktioner. När man skriver i sökrutan kommer det upp automatiska förslag på sökord, och i sökresultatet kan man välja att filtrera sin sökning. Man kan filtrera på år, område och kategori. Om man är intresserad av området Förvaltningsrätt & förfarande syns i sökresultatet hur många träffar som finns på det området.

2.4 Hur följer man uppdateringar i Rättslig vägledning?

Varje gång något uppdateras i Rättslig vägledning, så markeras det med en så kallad uppdateringsnotis: en gul bakgrund med datumet för när uppdateringen gjordes.

Man kan även prenumerera på uppdateringar från de olika områdena eller från hela Rättslig vägledning. Hur man gör är beskrivet under Om-fliken.

2.5 Hur arbetar Skatteverket vidare med Rättslig vägledning?

Skatteverket arbetar aktivt med att ta till sig synpunkter som kommer från användare, både interna och externa användare (bland annat genom ingången Kontakta oss). Under hösten 2017 kommer Skatteverket att utvärdera Rättslig väglednings styrkor och svagheter, samt hämta in synpunkter såväl internt som externt.

Åsa Johansson är jurist på Skatteverkets rättsavdelning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...