Innehåll

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Chodikoff, David, Transfer Pricing & Tax Avoidance, Sweet & Maxwell, 2:a upplagan, 500 sidor.

Transfer Princing & Tax Avoidance är en omfattande jämförelse mellan olika jurisdiktioner världen över. Den andra upplagan är en överblick över regler gällande internprissättning och skatteundandragande och innehåller bland annat frågor relaterade till multinationella företag, acceptabel skatteplanering och tvistelösning. Även nationella och internationella policyinitiativ och trender kommenteras av experter från de länder som behandlas i boken.

Pankiv, Marta, Contemporary Application of the Arm’s Length Principle in Transfer Pricing, IBFD, 262 sidor.

Denna bok beskriver hur armlängdsprincipen ska förstås inom ramen för BEPS-projektet. Författarens analys av internprissättningsreglerna rör armlängdsprincipens räckvidd, målet att undvika ekonomisk dubbelbeskattning samt neutraliseringen av företagsbeskattning av direkta utländska investeringar, där utgångspunkten för principen är kriterierna äganderätt, substans och kommersiell rationalitet.

Schaffer, Erich, Domestic Attribution of Income and Taxation of International Entertainers and Sportspersons, IBFD, 314 sidor.

Schaffer utreder den skatterättsliga behandlingen av artister och idrottsutövare i en internationell kontext. Fokus ligger på inhemska fördelningar av inkomsten för denna personkategori i förhållande till skatteavtalen och författaren presenterar en metodologi för hur man kan närma sig allokeringsfrågor i denna typ av situation. Bokens rättsliga utgångspunkt blir därmed artikel 17 i OECD:s modellavtal, men blicken lyfts för att se frågorna ur ett mer principiellt perspektiv.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.