Innehåll

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Monsenego, Jérôme, Selectivity in State Aid Law and the Methods for the Allocation of the Corporate Tax Base, Wolters Kluwer Law & Business, 2018, 244 sidor

I boken analyseras EU:s statsstödsregler och tillämpningen av selektivitetstestet vid allokering av inkomster från multinationella företag mellan olika länder. EU-kommissionen har under senare år i flera uppmärksammade fall kommit att granska hur medlemsstater beskattar multinationella företag utifrån ett statsstödsrättsligt perspektiv. Selektivitetskriteriet är det kriterium som tillmätts störst vikt vid granskningen av vad som utgör ett fiskalt stöd. Analysen i boken utgår ifrån selektivitetstestet i förhållande till tre allokeringsmetoder: armlängdsprincipen, s.k. ”transfer pricing safe harbours”, och tillämpning av fördelningsformler.

Gado, Stjepan, Nexus Requirements for Taxation of Non-Residents’ Business Income, IBFD, 2018, 406 sidor

Ökad globalisering medför hårdare konkurrens mellan olika länder vid beskattningen av inkomster från internationella företag. I Nexus Requirements for Taxation of Non-Residents’ Business Income undersöks under vilka förutsättningar en stat kan hävda beskattningsanspråk för inkomster av näringsverksamhet från personer som inte har hemvist i landet. Analysen görs med utgångspunkt i utveckling associerad med den globala ekonomin, till exempel introduktion och expansion av e-handel. Särskilt fokus läggs på att utreda hur begreppet fast driftsställe används i skatteavtal för att beskatta inkomst från näringsverksamhet.

Traversa, Edoardo (red), Corporate Tax Residence and Mobility, IBFD, 2018, 764 sidor

Syftet med denna bok är att ge en ingående analys av det skatterättsliga hemvistbegreppet. Begreppet belyses både från ett internationellt och EU-rättsligt perspektiv. I boken genomförs även en komparativ analys av nationella regler på området i tjugotre jurisdiktioner, innefattande länder både inom och utanför EU.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.