Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Parada, Leopoldo, Double Non-taxation and the Use of Hybrid Entities: An Alternative Approach in the New Era of BEPS, Wolters Kluwer Law & Business, 2018, 480 sidor

I Double Non-taxation and the Use of Hybrid Entities: An Alternative Approach in the New Era of BEPS analyseras hur utnyttjandet av hybridsubjekt kan resultera i dubbel skattefrihet. Analysen görs från ett internationellt perspektiv. Särskilt fokus läggs dock på nationella klassificeringsregler i USA, Spanien, Danmark och Tyskland. I boken behandlas bl.a. begreppen dubbel skattefrihet och hybridsubjekt, artikel 1 (2) OECD:s modellavtal, samt ATAD I och II. Baserat på utförliga analyser presenterar författaren ett alternativt lösningsförslag till BEPS Action 2 för hanteringen av hybrida mismatchningar. Förslaget syftar till att ge ökad enkelhet och koherens i beskattningen, samt minska den administrativa bördan som hybridregler medför för länders skattemyndigheter. Boken utgör ett värdefullt bidrag till den viktiga internationella diskussionen om den skatterättsliga behandlingen av hybridsubjekt.

Wöhrer, Viktoria, Data Protection and Taxpayers’ Rights: Challenges Created by Automatic Exchange of Information, IBFD, 2018, 506 sidor

Under det senaste årtiondet har teknisk utveckling underlättat behandlingen av personuppgifter. En konsekvens av detta är att mängden personuppgifter som behandlas av skattemyndigheter ökat väsentligt. Samtidigt har den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) antagits under 2016 och EU-domstolen har i några uppmärksammade fall betonat vikten av dataskydd. I Data Protection and Taxpayers’ Rights: Challenges Created by Automatic Exchange of Information analyseras samspelet mellan två ibland motstående intressen, nämligen dataskydd och informationsutbyte. Djupgående analyser görs av bl.a. informationsutbyte via dubbelbeskattningsavtal, dataskyddsdirektivet och GDPR. Även de dataskyddsgarantier som erkänts av Europadomstolen och EU-domstolen behandlas i boken.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.