Innehåll

Här ges en kort inledning till Per Janssons artikel strax nedan.

Skattenytt har ambitionen att vara den ledande svenska akademiska skatterättsliga tidskriften. Skatterna har mängder av beröringspunkter med olika samhällsfrågor och vetenskapsområden. Dessa beröringspunkter kan, och i många fall behöver, beaktas, och inverka på, skatterätten – inte minst på den skatterättsliga forskningen. Det är mot denna bakgrund Per Jansson har ombetts att skriva en statsvetenskaplig artikel om OECD.

OECDs arbete med skatterna är synnerligen synligt och betydelsefullt för en skatterättare. Särskilt gäller detta den internationella beskattningen, ett område inom vilket en stor andel av dagens skatterättsforskning bedrivs. Vilken forskningsdesign som i varje enskilt fall och stund är relevant för olika kunskapsintressen, liksom redan vilka kunskapsintressen som är relevanta, är naturligtvis omöjligt att besvara (framförallt att göra det meningsfullt i kortfattad form). Det tycks dock stå utom tvivel att det kan vara relevant att bedriva forskning i skärningspunkten mellan å ena sidan de skatterättsliga frågor (de lege lata och de lege ferenda) som OECDs arbete ger upphov till, eller borde ge upphov till, och, å andra sidan, de statsvetenskapliga och organisatoriska frågor som kopplar till OECDs organisation. Vi (Skattenytts red.) hoppas att Janssons artikel kan bidra till att öppna dörren för sådana tvärvetenskapliga eller multidisciplinära forskningsprojekt. Artikeln kan dock med fördel läsas också ”bara” därför att den ger ett intressant och delvis nytt perspektiv till den internationella skatterätten.

Jan Kellgren är gästprofessor i Skatterätt vid Örebro universitet och biträdande professor i Skatterätt vid Linköpings universitet samt biträdande redaktör för Skattenytt.