Skattenytt nr 6 2018 s. 324

F2 Övriga indirekta skatter

Lagen om punktskattekontroll, LPK

I HFD 2017 ref. 10 prövades om förekomsten av felaktiga uppgifter om referensnummer i ett ledsagardokument som lämnats ut till Tullverket vid transportkontroll innebar att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahållits Tullverket och om transporttillägg i så fall skulle tas ut. Omständigheterna var i huvudsak följande: Tullverket utförde transportkontroll vid två tillfällen i ett bussbolags lokaler. Vid kontrollerna konstaterades att punktskattepliktiga alkoholvaror förvarades under pågående flyttning. Tullverket påförde bolaget transporttillägg då det saknades föreskrivna och korrekta förenklade ledsagardokument. Ledsagardokument hade tillhandahållits men dessa hade vid närmare granskning visat sig innehålla felaktiga uppgifter vad avsåg anmälans referensnummer. Mottagarna av varorna hade inte anmält dem till Skatteverket och inte heller ställt säkerhet för betalning av skatten. Något referensnummer hade därför inte utfärdats av Skatteverket. Bolaget överklagade till förvaltningsrätten och yrkade att besluten skulle undanröjas. Förvaltningsrätten fann att det var uppenbart oskäligt att ta ut transporttilläggen och biföll därför bolagets överklagande. Tullverket överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Skatteverket yrkade att HFD skulle fastställa Tullverkets beslut om transporttillägg.

HFD fann att bolaget inte uppfyllt sin skyldighet att tillhandahålla Tullverket förenklade ledsagardokument och att det fanns grund för att påföra bolaget transporttillägg. Enligt HFDs mening låg det dock närmast till hands att tolka bestämmelsen i LPK på så sätt att ett ledsagardokument som var behäftat med mer än smärre brister inte var ett ledsagardokument i den mening som avses i alkoholskattelagen. Ett sådant dokument utgjorde således inte ett ledsagardokument vid tillämpningen av LPK och kan därmed inte heller anses som ett föreskrivet ledsagardokument enligt LPK. Bolaget har till Tullverket lämnat ut fullständigt ifyllda ledsagardokument som först vid närmare granskning befunnits innehålla felaktiga referensnummer. Det har inte framkommit att det funnits anledning för bolaget att ifrågasätta riktigheten av de ifyllda uppgifterna. Det kan emellertid inte av förarbetena utläsas att en lokalinnehavare förutsätts kontrollera att uppgifterna i ledsagardokumentet var korrekta för att undgå transporttillägg. HFD fann därför att det fick anses uppenbart oskäligt att ta ut transporttillägg, varför Skatteverkets överklagande ska avslås.

Fredrik Jonsson