Innehåll

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida litteraturavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Castelon, Marta, International Taxation of Income from Services under Double Taxation Conventions – Development, Practice and Policy, 2018 Wolters Kluwer Law & Business, 554 sidor

Ökad internationalisering har medfört att beskattningen av internationella tjänster kommit att bli ett fokusområde inom internationell skatterätt. Utgångspunkten för denna bok är att ge en översikt av den skatteavtalsrättsliga beskattningen av internationella tjänster. Det som behandlas är vilka möjligheter och risker som finns vid beskattningen av internationella tjänster enligt bl.a. OECD:s modellavtal, multilaterala instrument och specifika dubbelbeskattningsavtal.

Maisto, Guglielmo, Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, 2018 IBFD, 772 sidor

I boken behandlas beskattningen av immateriella rättigheter enligt olika länders nationella lagstiftning, EU-rätt och skatteavtalsrätt. Syftet med boken är att undersöka beskattningen av immaterialrättigheter i en internationell kontext. Områden som analyseras är bl.a. ränte- och royaltydirektivet, särskilda frågor vid gränsöverskridande överföringar av immaterialrättigheter och begreppet royalty i relation till OECD:s Multilaterala Instrument. Unikt för boken är att den innehåller analyser av ett väsentligt antal olika länders nationella regler på området.

Pistone, Pasquale, Weber, Dennis (red), The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study, 2018 IBFD, 472 sidor

Boken ger en omfattande teknisk analys av det nyligen antagna anti-skatteflyktsdirektivet (ATAD) och det senare ändringsdirektivet (ATAD 2). I boken behandlas direktivets framtida inflytande på den internationella beskattningens område, både inom EU och i relation till tredje land. Förutom att ge djupgående analyser över enskilda regler i direktivet, belyser boken även särskilt utvalda frågor i relation till BEPS. Då ATAD ännu inte har införlivats i Sverige, är The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A Comprehensive Study av intresse både för lagstiftare, praktiskt verksamma och akademiker.

Autilia Arfwidsson är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.