SKV A 2015:3 (INKOMSTBESKATTNING)

Avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2015:2.

Skatteverket lämnar följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB.1

Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst ska enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen beräknas som skillnaden mellan

  • ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

  • omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § inkomstskattelagen ska inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. inkomstskattelagen finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

I 49 kap. inkomstskattelagen finns bestämmelser om uppskov med beskattningen vid uppskovsgrundande andelsbyten för juridiska personer.

Allmänna råd

Anmälan den 16 juni–7 juli 2014

För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Connecta AB beräknas till 42 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Acando AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 12,60 kr.

Anmälan den 11 juli–21 juli 2014

För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Connecta AB beräknas till 41,50 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Acando AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 12,45 kr.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:3

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014.