(INKOMSTBESKATTNING)

SKV A 2017:20 Nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk.

Inledning

Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Av 17 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

I beloppen nedan har mervärdesskatt inte inräknats. Det följande gäller inte tävlings- eller ridhästar.

Allmänna råd

Nettoförsäljningsvärdet bör bestämmas enligt följande.

Hästar

Draghästar, per styck

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

22 000

Äldre hästar (över 15 år)

11 000

Unghästar, per styck

Åldersklass

kr

Föl

8 000

Ettåring

10 500

Tvååring

16 500

Treåring

22 000

Nötkreatur

Mjölkkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

9 080

500

9 510

600

9 940

700

10 370

Dikor och amkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

11 400

500

11 660

600

11 910

700

12 170

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar), per styck

Åldersklass

kr

Under 1 år

3 110

1–2 år

7 600

Över 2 år

11 040

Gödnöt, per kilogram levande vikt

kr

24

Svin

Avelssvin, galtar och suggor (gyltor), per styck

kr

3 790

Smågrisar och gödsvin, per styck

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

510

Gödsvin 2–4 månader

720

Gödsvin 4–6 månader

1 250

Gödsvin äldre än 6 månader

1 510

Får

Baggar och tackor, per styck

Levande vikt, kg

kr

30

920

50

970

70

1 010

90

1 040

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:20

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2017.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...