(PUNKTSKATTER)

SKV A 2017:21 Beskattning av elektrisk kraft

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om beskattning av elektrisk kraft enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Enligt 11 kap. 2 § första stycket 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi är elektrisk kraft inte skattepliktig om den förbrukats för framställning av elektrisk kraft.

Allmänna råd till 11 kap. 2 § första stycket 4 lagen om skatt på energi

Om elektrisk kraft som förbrukats för framställning av elektrisk kraft ingår i uppmätt bruttoelproduktion bör andelen elektrisk kraft som förbrukats för framställning av elektrisk kraft beräknas schablonmässigt i följande fall, om inte annat visas.

Om upphettad ånga driver en ångturbin som i sin tur driver en elgenerator och den återstående värmen i ångan efter ångturbinen nyttiggörs bör 1,5 procent av bruttoelproduktionen anses förbrukad för framställning av elektrisk kraft. Om den återstående värmen i ångan efter ångturbinen inte nyttiggörs bör i stället 5 procent av bruttoelproduktionen anses förbrukad för framställning av elektrisk kraft.

För vattenkraft bör 1 procent av bruttoelproduktionen anses förbrukad för framställning av elektrisk kraft.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:21

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2018 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:4) om beskattning av elektrisk kraft.