SKV A 2019:23 (INKOMSTBESKATTNING)

Avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020

Beträffande beskattningsår 2016–2019, se SKV A 2015:25.

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsår 2020.1

1 Skäliga utgifter för arbetsresor

Enligt 12 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska avdrag göras för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor), om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel.

Allmänna råd:

Som skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör i regel anses lägsta kostnad för resor under beskattningsåret med tillgängliga allmänna transportmedel, såsom järnväg, spårväg eller buss.

Avdrag för resor med allmänna transportmedel bör medges bara om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer.

2 Avdrag för resor med bil

Enligt 12 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) medges avdrag för utgifter för arbetsresor med egen bil om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.

Avdrag för utgifter för arbetsresor med egen bil medges också om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i tjänsten minst 60 dagar under året medges avdrag för alla de dagar som bilen använts i tjänsten. Att bilen används i tjänsten beaktas dock bara om körsträckan är minst 300 mil per år.

Allmänna råd:

Beräkning av tidsvinst bör ske med utgångspunkt i den sammanlagda tidsvinsten för fram- och återresan. För skattskyldig med flera fasta arbetsplatser eller med flera arbetspass per dygn bör det dock vara den sammanlagda tidsvinsten per dygn, som uppnås genom att använda bil mellan bostaden och arbetsplatsen, som avses.

Vid beräkning av tidsvinsten bör hänsyn tas även till den tid, som går åt för att uppsöka parkeringsplats och gå till och från parkeringsplatsen, samt till den trafikintensitet som råder vid den tid då resan görs.

Däremot bör inte sådan tidsvinst beaktas som beror på att den skattskyldige, i syfte att undvika körning under rusningstid, kommer till och lämnar arbetsplatsen (arbetsorten) vid annan tidpunkt än vad som är motiverat med hänsyn till arbetstidens förläggning. Kravet på tidsvinst bör inte heller anses uppfyllt om en skattskyldig med flexibel arbetstid (s.k. flextid) tjänar minst två timmar endast genom att förlägga arbetstiden på visst sätt. Med uttrycket ”flexibel arbetstid” bör förstås sådan arbetstid som ger den anställde rätt att själv bestämma sin ankomst- och avgångstid till respektive från arbetsplatsen inom flextidens ram.

Skattskyldig som har möjlighet att välja mellan olika allmänna transportmedel, bör som jämförelse vid tidsvinstberäkningen använda det färdsätt och den färdväg som ter sig naturlig.

Med uttrycket ”används i tjänsten” förstås att bilen faktiskt har använts för en tjänsteresa.

Vid beräkning av det antal dagar som den skattskyldige använt bil i tjänsten bör hänsyn tas till om det varit praktiskt möjligt att använda bilen hela eller endast del av året. Som exempel på omständigheter som kan föranleda att man godtar även färre antal dagar än de ovan angivna kan nämnas att den skattskyldige på grund av sjukdom, militärtjänstgöring, utlandsvistelse eller liknande varit förhindrad att arbeta hela året eller att anställningen varat endast del av året.

3 Avdrag i vissa fall för taxiresor

Regeringsrätten har i rättsfallen RÅ 1990 ref. 61 I och II och RÅ 1991 not 218 medgett skattskyldig avdrag för kostnaden för resor med taxi nattetid, även om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen varit mindre än två kilometer och då allmänna transportmedel funnits att tillgå. Avdrag har medgetts med hänvisning till överfallsrisken.

Allmänna råd:

Om arbetsgivaren ersätter den skattskyldige för utgiften för resa med taxi mellan bostaden och arbetsplatsen, trots att allmänna transportmedel finns, bör avdrag medges med det ersatta beloppet om resan gjorts mellan kl. 23.00 och 06.00. Även om sådan ersättning inte betalas ut av arbetsgivaren kan avdrag för kostnad för taxiresa medges när resan skett nattetid (mellan kl. 23.00 och 06.00) och det kan antas att resan med allmänna transportmedel varit förenad med viss överfallsrisk.

4 Avdrag för resor med motorcykel, moped eller cykel

Allmänna råd:

Skattskyldig, som använder motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna transportmedel, bör medges avdrag för kostnader för motorcykel om

  1. vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer, och

  2. det av omständigheterna klart framgår att användandet av motorcykel i stället för allmänna transportmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar.

Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med motorcykel bör beräknas till 9 kr per körd mil.

Har den skattskyldige använt moped eller cykel för del av resan mellan bostaden och arbetsplatsen, bör avdrag medges för denna delsträcka.

Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med moped bör beräknas till 4:50 kr per körd mil.

Har cykel använts för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdragen beräknas till 350 kr för helt år.

5 Avdrag för resor med flera transportmedel

Allmänna råd:

Har bil eller motorcykel och allmänna transportmedel använts för resa mellan bostaden och arbetsplatsen, bör de båda förutsättningarna (avstånd och tidsvinst) vara uppfyllda. I så fall bör förutom avdrag för resa med allmänna transportmedel också medges skäligt avdrag för kostnad för bil eller motorcykel.

6 Avdrag för resor när allmänna transportmedel saknas

Allmänna råd:

Om det saknas tillgängliga allmänna transportmedel bör skattskyldig som använder bil eller motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer, medges skäligt avdrag oberoende av tidsvinst.

Saknas tillgängliga allmänna transportmedel bara för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen, och denna del är minst två kilometer, bör, oavsett tidsvinst, avdrag för kostnad för bil eller motorcykel beräknas för hela sträckan som bilen eller motorcykeln använts.

7 Undantag på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder

Av 12 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229) följer att avdrag för bilkostnader medges oberoende av avstånd och tidsvinst för skattskyldig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder tvingas använda egen bil eller sin förmånsbil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Allmänna råd:

Vid beräkning av avdrag för bilkostnader kan avdraget beräknas med den del av de faktiska totala bilkostnaderna under året som avser körningar mellan bostaden och arbetsplatsen om detta är förmånligare för den skattskyldige. Avdrag för arbetsresorna bör dock inte överstiga dubbla schablonavdraget för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen.

I det fall den skattskyldige har bilförmån och själv bekostar allt drivmedel bör avdrag medges för den del av drivmedelskostnaderna som belöper på arbetsresorna, dock inte överstigande det dubbla avdraget som gäller för dieseldrivna förmånsbilar respektive övriga förmånsbilar. Om den skattskyldige förutom bilförmån har drivmedelsförmån kan också avdrag medges för arbetsresor. I dessa fall bör avdrag medges för den del av det skattepliktiga förmånsvärdet för drivmedel som belöper på arbetsresorna, dock inte överstigande det belopp som motsvarar det dubbla avdraget som gäller för dieseldrivna förmånsbilar respektive övriga förmånsbilar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:23

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:25) om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som dock fortfarande ska tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 t.o.m. beskattningsåret 2019.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...