(FASTIGHETSTAXERING)

SKV A 2019:26 Omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2020 års särskilda fastighetstaxering

Skatteverket beslutar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2020 års särskilda fastighetstaxering.

Enligt 16 kap. 6 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska särskild fastighetstaxering ske med hänsyn till det allmänna prisläge och de uppskattningsgrunder i övrigt som tillämpats vid den närmast föregående allmänna eller förenklade fastighetstaxeringen av samma slags taxeringsenhet.

Omräkningsfaktor för industribyggnader, värme– kraftverk och övriga byggnader (IO–tabell)

Av 1 kap. 15 § sista stycket respektive 1 kap. 35 § andra stycket fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader respektive kärnkraftverk ska utformas och värdefaktorn ålderklassindelas på det sätt som anges i bilaga 10 till förordningen (IO-tabell). Av bilagan framgår att omräkning av faktiska byggkostnader ska ske till 2017 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:

Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2019 till 2017 års kostnadsnivå bör omräkningsfaktorn 0,93 tillämpas.

Omräkningstal för hyror

Av 7 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:8) om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering framgår att värdefaktorn hyra ska bestämmas till den hyra som gäller enligt kontraktet och som är den totala faktiska årshyran för år 2017 inom värderingsenheten. Av 10 § samma föreskrifter framgår att om ett senare års hyra används ska denna omräknas till 2017 års nivå.

Allmänna råd:

Hyra för bostäder

Hyra som har angetts i 2019 års nivå bör omräknas till 2017 års nivå med omräkningstalet 0,97.

Hyra för lokaler

Hyra som har angetts i 2019 års nivå bör omräknas till 2017 års nivå med omräkningstalet 0,93.

Nybyggnadskostnader vid bestämmande av värdeår för hyreshus och ägarlägenheter

Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för hyreshus ska bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn ålder. Vidare framgår att värdeåret ska bestämmas med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:11) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering, avsnitt 2.3 Värdefaktorn ålder, framgår bl.a. efter vilka grunder värdeår bör bestämmas.

Allmänna råd:

Vid bestämmande av värdeår bör följande nybyggnadskostnad användas för år 2019;

  • 18 500 kr per kvm för boarea, och

  • 23 900 kr per kvm för lokalarea.

Nybyggnadskostnader för industribyggnader och övrig byggnad

Av 11 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår bl.a. att inom varje värdeområde ska riktvärden för värderingsenheter bestämmas för skilda förhållanden för en eller flera värdefaktorer såsom lokaltyp, storlek och ålder. Vidare framgår avseende värdefaktorn ålder att värdeåret ska bestämmas med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:15) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av industrienheter utom täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstaxering, avsnitt 2.3 Värdefaktorn ålder, framgår bl.a. efter vilka grunder värdeåret bör bestämmas.

Allmänna råd:

Vid bestämmande av värdeår bör följande nybyggnadskostnad per kvm lokalarea användas för år 2019;

  • 14 800 kr för produktionslokaler,

  • 19 000 kr för industrikontor, och

  • 10 700 kr för lager m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:26

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2020 års särskilda fastighetstaxering.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...