(INKOMSTBESKATTNING)

SKV A 2021:35 Merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2022

(senast ändrad genom SKV A 2022:11)

För beskattningsår 2021, se SKV A 2020:28 och SKV A 2021:18.

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2022.1

Av 11 kap. 21 § första stycket 6 inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att ersättningar och förmåner i form av merkostnadstillägg till utomlands stationerad personal vid statlig myndighet är skattefria. Det gäller om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och till den del merkostnadstillägget inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.

Allmänna råd

De belopp som anges i nedanstående tabell får anses vara de högsta belopp som kan utges skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i angivna länder. Eftersom beloppen anger högsta belopp avseende livsmedel, transporter och andra merkostnader får en tillämpning av dem inte medföra att det angivna beloppet betalas ut skattefritt till större del än vad som bedöms motsvara de normala merkostnaderna och inte till någon del i de fall någon ökning av de privata levnadskostnaderna på orten inte föreligger.

Tabell med belopp

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:35

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2022.

2022:8

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2022.

2022:11

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2022 på merkostnadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2022.