SKVFS 2009:10 (INKOMSTTAXERING)

Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:19) om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form

Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 4 och 5 §§ ska betecknas 3 och 4 §§,

dels att 1, 2, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

1 §1 I dessa föreskrifter avses med

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning,

e-tjänsten Filöverföring: den elektroniska tjänsten Filöverföring som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

SRU-uppgifter: uppgifter lämnade i form av standardiserade räkenskapsutdrag enligt 3 kap. 5, 7–9 c, 14 och 18–21 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Ändringen innebär att första stycket upphävs.

2 § SRU-uppgifter får, under de förutsättningar som anges i 3–4 §§, lämnas till Skatteverket

  • med hjälp av e-tjänsten Filöverföring,

  • på diskett,

  • på CD-skiva,

  • på DVD-skiva, eller

  • på USB-minne

om uppgifterna är uppställda i det format som har fastställts i Skatteverkets broschyr Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning, Näringsuppgifter (SRU) – Anstånd, Tjänst, Kapital (SKV 269) för aktuellt inkomstår.

3 § SRU-uppgifter får lämnas med hjälp av e-tjänsten Filöverföring om inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation eller av Skatteverket utfärdat certifikat med tillhörande säkerhetskoder (SmartDisk).

4 § SRU-uppgifter får lämnas på diskett, CD-skiva, DVD-skiva eller USB-minne under förutsättning att dessa är försedda med information om inlämnarens person- eller organisationsnummer, namn, adress och telefonnummer samt att lagringsmediet innehåller SRU-uppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 mars 2009.