Innehåll

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att rubriken till Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering samt 1 och 3–6 §§ ska ha följande lydelse.

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster för företagsregistrering

1 §I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4–1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning,

elektroniskt dokument: detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

e-tjänsten Företagsregistering: den elektroniska tjänsten Företagsregistrering som finns på Skatteverkets och Bolagsverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se,

e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket: den elektroniska tjänsten Registrera företag hos Skatteverket på företagarsajten www.verksamt.se ,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser,

skatte- och avgiftsanmälan: anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § nämnda lag,

skriva under: förse med underskrift,

underskift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

3 §En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § om denne använder e-tjänsten Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket och legitimerar sig med en e-legitimation.

4 §Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551), ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § om firmatecknaren använder e-tjänsten Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket och legitimerar sig med en e-legitimation.

5 §En fysisk person får lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket om den skrivs under med användande av en e-legitimation.

6 §Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 37 § aktiebolagslagen (2005:551), lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Företagsregistrering eller e-tjänsten Registrera företag hos Skatteverket, om den skrivs under med användande av en e-legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juni 2009.