Innehåll

Senaste författning i ämnet SKVFS 2006:11

Skatteverket föreskriver med stöd av 26 a och 66 §§ skattebetalningsförordningen (1997:750) samt 16 och 24 §§ förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet att 3 och 6 §§ Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration1 ska ha följande lydelse.

3 §En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

  1. att själv använda e-tjänsten Skattedeklaration om denne legitimerar sig med en e-legitimation

  2. deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation

  3. annat ombud än deklarationsombud som den fysiska personen har anmält till Skatteverket om ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattedeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation.

6 §En registrerad fysisk person får lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) i form av ett elektroniskt dokument

  1. om den fysiska personen använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation

  2. genom deklarationsombud som Skatteverket har registrerat enligt lagen (2005:1117) om deklarationsombud om ombudet använder e-tjänsten Skattedeklaration och skriver under skattedeklarationen med användande av en e-legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2009.