Innehåll

1 §Dessa föreskrifter gäller sådan periodisk sammanställning som avses i 10 kap. 33 § skattebetalningslagen (1997:483). En sådan sammanställning får lämnas till Skatteverket med hjälp av e-tjänsten Filöverföring på det sätt som anges i 3 § eller med hjälp av e-tjänsten Periodisk sammanställning på det sätt som anges i 4 §.

2 §I dessa föreskrifter avses med

  1. e-legitimation: sådan e-legitimation som avses i avsnitt 1.4, 1.5 och 5.9 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004 samt i bilaga 1 till nämnda vägledning,

  2. SmartDisk: ett av Skatteverket utfärdat certifikat med tillhörande säkerhetskoder,

  3. e-tjänsten Filöverföring: den elektroniska tjänsten Filöverföring som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

  4. e-tjänsten Periodisk sammanställning: den elektroniska tjänsten Periodisk sammanställning som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

3 §En periodisk sammanställning får lämnas till Skatteverket med hjälp av e-tjänsten Filöverföring om

  • inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation eller med en Smart-Disk, och

  • den periodiska sammanställningen är uppställd i det format som har fastställts i Skatteverkets broschyr Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring, (SKV 278 utgåva 4).

4 §En periodisk sammanställning får lämnas med hjälp av e-tjänsten Periodisk sammanställning om inlämnaren legitimerar sig med en e-legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2010.