Innehåll

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.

Inledning

1 §Regler om värdering av djur i jordbruk finns i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229). I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk1. I de angivna beloppen ingår inte mervärdesskatt.

Beträffande nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk se SKV A 2013:22.

Hästar

2 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar ska bestämmas till lägst följande värden per styck. Denna paragraf gäller inte för tävlings- och ridhästar.

Draghästar

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4-15 år)

24 700

Äldre hästar (över 15 år)

24 700

Unghästar

Åldersklass

kr

Föl

8 200

Ettåring

12 400

Tvååring

19 700

Treåring

26 400

Nötkreatur

3 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för mjölkkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt

kr

400

8 300

500

8 600

600

9 000

700

9 400

4 § Den genomsnittliga produktionsutgiften för dikor och amkor ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt

kr

400

8 000

500

8 300

600

8 600

700

8 900

5 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för ungnöt (kvigor och kvigkalvar) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Ålder

kr

Under 1 år

3 600

1–2 år

6 100

Över 2 år

8 600

6 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för gödnöt ska bestämmas till lägst 16 kr per kilo levande vikt.

Svin

7 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor) som utgör avelssvin ska bestämmas till lägst 2 400 kr per styck.

8 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för smågrisar och gödsvin ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

400

Gödsvin 2–4 månader

570

Gödsvin 4–6 månader

840

Gödsvin äldre än 6 månader

1 100

Får

9 §Den genomsnittliga produktionsutgiften för får (baggar och tackor) ska bestämmas till lägst följande värden per styck.

Levande vikt, kg

kr

30

510

50

520

70

530

90

540

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2013:17

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2013.