(SKATTEBETALNING, SKATTETABELLER)

SKVFS 2016:18 Särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2017

Beträffande beskattningsår 2016, se SKVFS 2015:21.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §Av 11 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2017 på sätt som framgår av 2 och 3 §§.

2 §För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr lägsta

Årslön i kr högsta

Skatteavdrag i % av engångsbelopp

0

18 950

0

18 951

173 100

10

173 101

396 900

30

396 901

487 100

33

487 101

641 500

53

641 501

686 700

56

686 701

1 525 000

61

1 525 001

58

3 §För ersättning som avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årslön i kr lägsta

Årslön i kr högsta

Skatteavdrag i % av engångsbelopp

0

18 950

0

18 951

198 000

10

198 001

397 900

30

397 901

488 100

33

488 101

642 500

53

642 501

687 700

56

687 701

1 526 000

61

1 526 001

58

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:18

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas för beskattningsåret 2017.