(SKATTEBETALNING, SKATTETABELLER)

SKVFS 2017:17 Särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2018

Beträffande beskattningsår 2017, se SKVFS 2016:15.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2018 på sätt som framgår av 2 och 3 §§.

2 §När huvudinkomsten utgör underlag för jobbskatteavdrag enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i % av engångsbelopp

0

19 246

0

19 247

61 600

10

61 601

133 700

23

133 701

367 600

30

367 601

468 700

33

468 701

616 000

53

616 001

675 700

56

675 701

1 514 400

61

1 514 401

58

3 §När huvudinkomsten inte utgör underlag för jobbskatteavdrag enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska avdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årslön i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i % av engångsbelopp

0

50 600

0

50 601

133 700

25

133 701

202 400

33

202 401

494 300

38

494 301

565 500

58

565 501

694 900

53

694 901

58

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:17

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas för beskattningsåret 2018.