(SKATTEBETALNING)

SKVFS 2018:4 I vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige

Skatteverket föreskriver med stöd av 14 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Ett kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige när

  1. den skattskyldige har uppmanats att betala skatt eller avgift,

  2. resultatet av en slutskatteberäkning har registrerats på skattekontot,

  3. en återbetalning har gjorts vid en månadsavstämning,

  4. ett obetalt skattebelopp har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning,

  5. ett belopp har använts för avräkning mot den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld, och

  6. 18 månader har gått från när ett kontoutdrag senast skickades ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:4

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2018.

  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:6) om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige.