Innehåll

Erbjudandet

Unibet Group plc (Unibet) har uppgett följande.

Årsstämman i Unibet beslutade den 20 maj 2014 om utdelning av Unibets samtliga aktier i dotterbolaget Kambi Group plc (Kambi) till Unibets aktieägare.

För en aktie i Unibet erhölls en aktie i Kambi.

Sista dag för handel med aktier i Unibet med rätt att delta i utdelningen var den 20 maj 2014.

Årsstämman beslutade även att Unibet skulle lämna en kontant utdelning på 1,10 GBP vid samma tidpunkt.

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea).

Skatteverket har i ett brevsvar den 16 maj 2014, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Unibet delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Kambi. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Unibet på grund av utdelningen förs till den utdelade aktien i Kambi. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Unibet blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning

Aktierna (svenska depåbevis) i Unibet är marknadsnoterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Den sista dagen för handel med aktier i Unibet med rätt till utdelning av aktier i Kambi var den 20 maj 2014. Den lägsta noterade betalkursen för aktien i Unibet var denna dag 354 kronor. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 21 maj 2014. Den lägsta betalkursen denna dag var 319,50 kronor.

Vid fördelning av anskaffningsutgiften bör den kontanta utdelningen om 1,10 GBP beaktas. Värdet av denna utdelning var 12,22 kronor (1,10 × 11,11).

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Unibet bör därför (319,50 / (354 – 12,22) =) 93,5 procent hänföras till aktier i Unibet och 6,5 procent till aktier i Kambi.

Exempel

Anskaffningsutgiften för en aktie i Unibet antas vid tidpunkten för utdelningen av aktier i Kambi vara 100 kronor. Av detta belopp ska 93,5 procent eller (0,935 × 100 =) 93,50 kronor höra till aktien i Unibet och 6,5 procent eller (0,065 × 100 =) 6,50 kronor till den erhållna aktien i Kambi.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2014:15.