Innehåll

Observera att meddelandet normalt endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig, vid andelsbyten, av framskjuten beskattning.

Erbjudandet

Oriflame Holding AG (OHAG) har uppgett följande.

OHAG lämnade den 8 maj 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och depåbevisinnehavarna i Oriflame Cosmetics S.A. (OCSA) om att förvärva samtliga utestående aktier (antingen ägda direkt eller genom svenska depåbevis; nedan benämnda aktier samt aktieägare) i OCSA.

Erbjudandet innebar att OHAG erbjöd aktieägarna i OCSA att för varje aktie i OCSA erhålla en (1) aktie i OHAG.

Anmälan om accepterande av erbjudandet skedde under perioden den 26 maj–15 juni 2015. Aktieägarna i OCSA hade rätt att återkalla lämnade accepter fram till dess OHAG offentliggjorde att samtliga villkor för erbjudandet hade uppfyllts. Om ett sådant offentliggörande inte ägde rum under acceptfristen hade aktieägarna rätt att återkalla sin accept fram till den sista anmälningsdagen.

OHAG förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Villkor

Erbjudandet var villkorat och bland annat skulle erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att OHAG blev ägare till mer än två tredjedelar av de utestående röstberättigade aktierna i OCSA. OHAG offentliggjorde den 18 juni 2015 att bolaget hade beslutat att fullfölja erbjudandet. Vidare meddelades att anmälningstiden förlängts till och med den 3 juli 2015.

Den 8 juli 2015 meddelade OHAG att acceptfristen ytterligare förlängts till och med den 7 augusti 2015. Ytterligare en förlängning meddelades den 13 augusti 2015, då till den 7 september.

Den 10 september 2015 meddelade OHAG det slutliga utfallet i erbjudandet.

Skatteregler

När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkningar

Anmälan den 26 maj 2015–15 juni 2015

OHAG meddelade den 18 juni att bolaget beslutat att fullfölja erbjudandet. De aktieägare i OCSA som accepterade erbjudandet under anmälningsperioden den 26 maj–15 juni 2015 anses därför ha sålt sina aktier den 18 juni 2015.

Aktierna i OHAG noterades på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2015. Då de mottagna aktierna inte var noterade den 18 juni men noterades en kort tid därefter kan medianen av den lägsta betalkursen de fem första handelsdagarna användas för beräkningen av värdet.

Medianvärdet för perioden den 23–29 juni 2015, beräknat efter lägsta betalkurs, var 124 kr.

Varje aktie i OCSA som bytts bort under den ordinarie anmälningsperioden bör anses vara såld för 124 kronor.

Varje aktie i OHAG som förvärvats genom bytet får då anses vara köpt för 124 kronor.

Anmälan den 16 juni–7 september 2015

De aktieägare i OCSA som accepterade erbjudandet under denna tidsperiod hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev således bundna av avtalet den dag anmälan gjordes. Om en aktieägare inte kan visa vilken dag anmälan gjordes får denne använda sig av ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå från medianen av den lägsta betalkursen för en aktie i OHAG under den förlängda acceptfristen.

Medianvärdet för perioden den 16 juni–7 september 2015, beräknat efter lägsta betalkurs, var 126,90 kronor.

Varje aktie i OCSA som bytts bort under den ordinarie anmälningsperioden bör anses vara såld för 126,90 kronor.

Varje aktie i OHAG som förvärvats genom bytet får då anses vara köpt för 126,90 kronor.

Deklarationen för beskattningsåret

Skatteverket har i brevsvar den 12 maj 2015 ansett att reglerna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers och dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär detta att erhållna aktier i OHAG övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i OCSA.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon) kan vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av vinsten. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av direkt.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2015:22.