Erbjudandet

Mr Green & Co AB (Mr Green) har uppgett följande.

Årsstämman i Mr Green beslutade den 23 april 2015 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 13 maj 2015 var aktieägare i Mr Green för varje innehavd aktie fick en ordinarie aktie och en inlösenaktie.

Sista dag för handel med aktier i Mr Green inklusive rätt till inlösenaktier var den 11 maj 2015.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 18 maj – 1 juni 2015. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 1,30 kronor per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i Mr Green är noterade på Aktietorget. Sista dag för handel med aktier i Mr Green före split och avskiljande av inlösenaktier var den 11 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 40 kronor.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 18 maj 2015. Den lägsta betalkursen denna dag var 1,25 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Mr Green bör därför (1,25 / 40 =) 3,1 procent hänföras till inlösenaktierna och 96,9 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade. Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20 procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda inlösenaktier.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i Mr Green omedelbart före aktieuppdelningen var 30 kronor ska (0,031 × 30 =) 0,93 kronor hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på (30 – 0,93 =) 29,07 kronor.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 1,30 kronor uppkommer en kapitalvinst på (1,30 – 0,93 =) 0,37 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2016:2.