Innehåll

SRN:s förhandsbesked den 8 oktober 1997. Mervärdesskatt; skatteplikt artistuppträdande

Område: Förhandsbesked Skatterättsnämnden

Omständigheterna var följande. Sökanden arbetade som underhållare och uppträdde i såväl slutna sällskap som offentligt på restauranger med sånger och musikstycken som skrivits och framförts av populära sångartister eller musiker samt med egna musikstycken.

Fråga var om de aktuella framträdandena utgjorde sådan omsättning som omfattades av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1. mervärdesskattelagen (1994:200).

SRN fann att undantaget var tillämpligt på de aktuella framträdandena.

RSV:s dnr 3431-97/6120.

Kommentar:

Förhandsbeskedet överensstämmer med RSV:s ståndpunkt.