Innehåll

SRN:s förhandsbesked den 1 september 1999. Skattskyldighet stiftelse och avdragsrätt för bidrag till stiftelse.

Område: Förhandsbesked

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 7 september 1999.

Stiftelsen, vars ändamål är att bevara och göra tillgänglig för vetenskaplig forskning och allmänhet de kultur- och industihistoriska miljöerna kring en gammal gruva m.m., anses begränsat skattskyldig enligt 7 § 6 mom. SIL.

Bolag med anknytning till gruvbranschen får avdrag för bidrag till samma stiftelse.

Stiftelsens ändamål är enligt stiftelseurkunden följande.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt bruks- och konstföremål som angivits i förteckning. Stiftelsen skall därvid äga, vårda och bevara samt göra tillgänglig för forskare och allmänhet dels gruvan med tillhörande besöksgruva, historiska arkiv och museum med anslutande områden, byggnader och anläggningar, varav vissa härrör från tidig medeltid, dels till hanteringen vid – anknutna månghundraåriga anriknings- och bruksmiljöer, även som därtill hörande dammar och vattenvägar inom kommen, samt skall stiftelsen vidare genom att utge stipendier och anordna utställningar, visningar, seminarier samt andra därmed sammanhängande verksamheter och aktiviteter, verka för att främja den vetenskapliga forskningen avseende svensk bergshanterings- och brukshistoria även som det allmänna intresset härför.

Skatterättsnämnden beslutade följande;

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Stiftelsens ändamål utgör ett sådant allmännyttigt ändamål som anges i 7 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL.

Fråga 2

AB X har rätt till avdrag vid 1999 års taxering för bidraget om Y mkr till Stiftelsen.

MOTIVERING

Fråga 1

Stiftelsens ändamål skall vara att bevara och göra tillgänglig för vetenskaplig forskning och allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöerna kring gruvan. Stiftelsen skall även utge stipendier, anordna utställningar, visningar, seminarier och andra aktiviteter samt verka för att främja den vetenskapliga forskningen och det allmänna intresset för svensk bergshanterings- och brukshistoria. Detta ändamål får anses utgöra sådant kvalificerat ändamål som avses i 7 § 6 mom. SIL, jfr RÅ 1987 not. 14.

Fråga 2

Med hänsyn till vad som ovan upplysts om Stiftelsens ändamål får AB Xs bidrag till Stiftelsen anses utgöra en driftkostnad i AB Xs verksamhet. Den omständigheten att Stiftelsen ännu inte bildats hindrar inte att avdrag medges vid 1999 års taxering för avsättning som skett i 1998 års bokslut, jfr R77 1:32.

SRN:s förhandsbesked den 2 september 1999. Fråga om skattefrihet för mottagen utdelning på aktier enligt 7 § 8 mom. tredje stycket b SIL.

Område: Förhandsbesked

Ärende behandlat vid Riksskatteverkets rättsfallsseminarium den 7 september 1999.

En obegränsat skattskyldig stiftelse innehar direkt och indirekt ca 6 % av aktierna i ett aktiebolag. Under 1999 kommer stiftelsen att erhålla utdelning på aktierna. Stiftelsen frågar om stiftelsen är skattskyldig för utdelningarna.

SRN lämnade följande förhandsbesked.

Stiftelsen är inte frikallad från skattskyldighet för mottagna utdelningar på sitt direkta och indirekta aktieinnehav.

SRN lämnade följande motivering.

Enligt 7 § 8 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt gäller bl.a. att en svensk stiftelse är frikallad från skattskyldighet på näringsbetingade aktier. Vad frågan gäller är om stiftelsens aktieinnehav enligt tredje stycket b samma bestämmelse kan anses näringsbetingat. Enligt bestämmelsen är innehavet näringsbetingat om det görs sannolikt att innehavet betingas av en verksamhet som bedrivs av Stiftelsen eller av företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå den nära.

Stiftelsen har inte gjort sannolikt att innehavet betingas av någon av Stiftelsen eller närstående till denna bedriven näringsverksamhet. Den omständigheten att Stiftelsen redovisar resultatet av förvaltningsverksamheten som inkomst av näringsverksamhet gör inte att innehavet är näringsbetingat i den mening som avses med den aktuella bestämmelsen.