Innehåll

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Regeringsrättens dom den 21 december 2007, mål nr 2511-07

Den tjänst som en läkare tillhandhåller försäkringskassan vid ett s.k. avstämningsmöte omfattas inte av undantaget för sjukvård. Tjänsten ingår inte heller som ett led i myndighetsutövning.

Redovisningsperioderna juli 2006–juni 2009

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2007-03-28 att den tjänst en läkare tillhandahåller försäkringskassan vid ett s.k. avstämningsmöte inte omfattas av undantaget för sjukvård. Tjänsten ansågs inte heller ingå som ett led i myndighetsutövning. Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll 11/07. För en närmare omständigheterna hänvisas till referatet. Se bifogad länk.

” YRKANDE M.M.

Sökanden yrkar att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens beslut, skall förklara att skatteplikt inte föreligger för omsättningen av de aktuella tjänsterna. Sökanden anför bl.a. följande. De skiljaktiga ledamöterna i Skatterättsnämnden har tolkat EG-domstolens dom i mål C-307/01 på det sätt som sökanden har gjort. Läkarinsatsen får anses falla in under undantaget för sjukvård och/eller myndighetsutövning. När staten i realiteten ålägger sökanden att utföra en läkarinsats med förlust får det anses vara ett uttryck för statens maktbefogenheter. Insatsen kommer inte till stånd beroende på avtal eller i övrigt på grund av regler av privaträttslig natur. Insatser som utförs tvingande skall enligt förarbetena till den nu aktuella lagregeln hänföras till myndighetsutövning.

Skatteverket anser att Regeringsrätten skall fastställa förhandsbeskedet.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.”