Innehåll

Skatterättsnämnden

Inkomstskatt – kapital

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 januari 2008

Inkomstbeskattning har inte skett för ränta på benefik revers. Ett utbyte av redan utfärdade reverser mot nya med huvudsakligen samma villkor utlöste inte någon beskattning.

Inkomsttaxeringarna 2008–2010

A och B skulle enligt ett tidigare meddelat förhandsbesked få var sin revers i gåva från en släkting i utlandet. Reverserna, som utfärdades efter det att förhandsbeskedet vann laga kraft, löper med sju procents ränta och förfaller till betalning 20 år efter utfärdandet. Förhandsbeskedet innebär att de såsom ränta betecknade beloppen ska behandlas som periodiskt understöd för vilka belopp mottagarna inte ska beskattas.

I den nu aktuella ansökan frågar A och B om ett utbyte av reverserna mot nya, med räntesats och löptid bestämd på motsvarande sätt, medför någon beskattning (fråga a) samt om räntan på de tillbytta reverserna ska föranleda någon beskattning (fråga b). En tillkommande omständighet i B:s fall är att den revers som han erbjuds även ska innehålla en förklaring om att den ska kunna överlåtas till hans barn.

En ny medsökanden, C, är bror till A. Han ska få en revers med samma villkor som den revers systern erbjuds och vill därför ha svar på den andra frågan.

FÖRHANDSBESKED

Fråga a

Ett byte av de tidigare utfärdade reverserna mot nya reverser utlöser inte någon beskattning.

Fråga b

De som ränta betecknade erhållna beloppen ska behandlas som periodiskt understöd som inte ska beskattas.

Kommentar:

Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning men har överklagats av sökandena.