Innehåll

Regeringsrätten

Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt – Tjänst

Dnr/målnr/löpnr: 4006-08

Arbetsgivarens utgifter för trängselskatt avseende privata resor med förmånsbil har bedömts ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet

Regeringsrättens dom 2008-10-22 mål nr 4006-08

Inkomsttaxering 2008–2010

Regeringsrätten har gjort samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställt förhandsbeskedet. Se det tidigare publicerade förhandsbeskedet.

Kommentar:

Genom Regeringsrättens dom är Skatteverkets ställningstagande 2007-07-18 dnr 131 453073-07/111 överspelat. Domen innebär också att första stycket i avsnitt 1, andra stycket i avsnitt 2 och avsnitt 4.1 i Skatteverkets ställningstagande 2007-08-23 dnr 131 508454-07/111 är överspelade.