Innehåll

Regeringsrätten

Fastighetstaxering

Dnr/målnr/löpnr: 5210-07, 3575-3678-07

Allmän fastighetstaxering 2000 samt särskild fastighetstaxering 2003 och 2005 samt förenklad fastighetstaxering 2004

Regeringsrättens dom 2008-11-28, mål nr 5210-07 resp. 3675-3678-07

Regeringsrätten har i domar meddelade den 28 oktober 2008, mål nr 5210-07 resp. 3575-3678-07 (Östersundsbostäder resp. Stiftelsen Ultuna Studentbostäder) funnit att bostäder för studerande vid universitet och högskola, studentbostäder, ska indelas som hyreshusenheter. Som grund för sitt beslut har Regeringsrätten angivit bl.a. att varken bestämmelserna i 2 kap 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller dess förarbeten ger någon klar ledning för tolkning av begreppen elev- och skolhem. Regeringsrätten anger vidare att förarbetena närmast pekar på att elevhem och skolhem främst avser särskilda bostäder som utgör en nödvändig förutsättning för att elever i grund- och gymnasieskolan bosatta utanför skolorten ska kunna genomföra sin utbildning. Studentbostäder för studerande vid universitet och högskolor har en annan karaktär och skiljer sig oftast inte särskilt från vanliga hyresbostäder. Studentbostäder ryms knappt heller språkligt i begreppen elevhem och skolhem. Regeringsrätten anser att bostadsbyggnaderna inte utgör elevhem och skolhem och de ska därmed inte indelas som skolbyggnad.

Kommentar:

Domarna bekräftar vad som slagits fast i Skatteverkets ställningstagande av den 15 oktober 2007, dnr 131 608791-07/111.