Innehåll

Regeringsrätten

Dnr/målnr/löpnr: 1801-08

Vistelser i Sverige ansågs ha varat under så lång tid, i sådan omfattning och med en sådan regelbundenhet att vistelserna bedömdes som stadigvarande

Regeringsrättens domar den 1 december 2008, mål nr 1801-08 och 2132-08

Taxeringsåren 2006 och 2007

Den första domen gällde en läkare som arbetade vid svenskt sjukhus i 18 veckor under 2004 och nio veckor under första halvåret 2005. Arbetet utfördes under sammanhängande arbetspass om två veckor då han hade ständig jour. Under vistelsen i Sverige bodde han i en jourlägenhet. Tiden mellan arbetspassen tillbringade han i sitt hemland där han var läkare och hade sin familjebostad.

Den andra domen gällde en speditör som arbetade i Sverige sedan 1999. Arbetet utfördes regelmässigt sju dagar i följd i Sverige med åtföljande ledighet om sju dagar. Under vistelsen i Sverige bodde han i ett hyrt rum. Ledighet tillbringades i hemlandet där familjen fanns.

I båda fallen ansågs vistelserna varat under så lång tid, i en sådan omfattning och med sådan regelbundenhet att vistelserna bedömdes som stadigvarande.

Kommentar:

Utgången i båda domarna är i linje med det synsätt som Skatteverket gett uttryck för i skrivelse som behandlar vad som är ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse, jfr skrivelse med dnr 130 92654-05/111.

Skatteverkets dnr 131 42673-08/5481 och 131 318436-08/5481