Innehåll

Regeringsrätten

Dnr/målnr/löpnr: 1626-09

Delägares aktier i fåmansföretag har ansetts kvalificerade som samma eller likartad verksamhet genom att bolaget bedriver kapitalförvaltning (diskretionärt) med medel som härrör från delägarens verksamhet som bedrivs i andra bolag.

Fråga är om ett förhandsbesked som handlar om att den skattskyldige på olika sätt vill föra över vinstmedel från sitt verksamhetsbolag till ett annat bolag samtidigt som verksamhetsbolaget finns kvar i den skattskyldiges hand. Närmare beskrivning finns under Skatterättsnämndens förhandsbesked/Motivering.

Alternativ 1

Steg 1

Överföring av kapital genom utdelning från Y AB till moderbolaget X AB.

I YAB bedrivs en kvalificerad verksamhet.

Steg 2

A förvärvar Nyab.

Steg 3

Underprisöverlåtelse av aktierna i Y AB till Nyab

Kvar blir då AB X där det inte bedrivs någon form av aktiv näringsverksamhet.

Steg 4

AB X läggs vilande under en karensperiod – uppgående till fem kalenderår.

Alternativ 2

Steg 1

A förvärvar NYAB.

Steg 2

Underprisöverlåtelse i förhållande till marknadsvärdet av aktier i AB Y till Nyab.

Steg 3

Vinstöverföring till Nyab genom inlösen av Nyabs aktier i AB Y.

Steg 4

Nyab läggs vilande under en karensperiod uppgående till fem kalenderår.

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skälen för regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten gör i sakfrågan samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 23 februari 2009, dnr 112-08/D

Förhandsbesked

Fråga 3 (alternativ 1) och fråga 7 (alternativ 2)

Såväl aktierna i X AB i alternativ 1 som i Nyab i alternativ 2 är kvalificerade andelar.

Motivering

A äger X AB med dotterbolaget Y AB. Den verksamhet som bedrivs i Y AB består av konsultverksamhet samt förvaltning av de i konsultverksamheten genererade vinstmedlen. A önskar avskilja likvida medel i Y AB för separat förvaltning. Konsultverksamheten ska fortgå i Y AB som tidigare. Två alternativ för förändringen övervägs. Det ena innebär att en utdelning görs från Y AB till X AB varefter X AB överlåter aktierna i Y AB till underpris till Nyab, som också ska ägas av A (alternativ 1). Enligt det andra alternativet avyttrar X AB en viss andel av aktierna i Y AB till Nyab likaså till underpris. Därefter löses de av Nyab ägda aktierna i Y AB in till marknadspris (alternativ 2). Överförda likvida medel ska förvaltas diskretionärt genom en extern förvaltare. A är enligt förutsättningarna verksam i betydande omfattning i Y AB.

Som Skatterättsnämnden uppfattar ansökan tar den i första hand sikte på att få klarlagt om aktierna i X AB, alternativt Nyab, är kvalificerade på grund av att bolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB (frågorna 3 och 7).

En utgångspunkt för ansökan är att prövningen ska göras med bortseende från att As aktier i de aktuella bolagen enligt båda alternativen är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, under den tidsperiod som framgår av bestämmelsen till följd av att bolagen i fråga ägt Y AB helt eller delvis.

Skatteverket anser att aktierna inte är kvalificerade andelar, dock förutsatt att A inte själv sköter kapitalförvaltningen i bolagen.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Frågorna 3 och 7

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28).

Beroende på vilka aktier som ska bedömas kan jämförelsen utgå från verksamheten i det överlåtande företaget eller i det förvärvande företaget. Lagtexten innehåller inte någon begränsning i detta avseende. Att en jämförelse kan avse båda fallen är vidare i linje med lagstiftningens syfte som innebär att det inte ska vara möjligt att undgå de särskilda fåmansföretagsreglernas rättsverkan genom att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett annat bolag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående samtidigt som den samlade verksamheten fortsätter (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och703 f .; jfr RÅ 1997 ref. 48 I och II).

Frågan är om X AB, alternativt Nyab, och Y AB kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet efter det att aktierna i Y AB avyttras alternativt inlöses.

Den verksamhet som tidigare endast bedrevs i Y AB kommer att fortsätta men delas upp på ytterligare ett bolag. Konsultverksamheten ska bedrivas i Y AB medan X ABs verksamhet kommer att avse förvaltning av kapital som bolaget får från Y AB genom utdelning. Enligt alternativet gäller motsvarande för Nyab avseende det kapital som bolaget får när dess aktier i Y AB inlöses. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning följer av det anförda att förutsättningarna är uppfyllda för att X AB, alternativt Nyab, och Y AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Mot bakgrund härav ska As aktier i X AB i alternativ 1 och i Nyab i alternativ 2 anses som kvalificerade andelar.

Vid denna bedömning av frågorna 3 och 7 får övriga frågor anses förfalla.

Kommentar:

Totalt ställdes 7 frågor i förhandsbeskedet, bl.a. huruvida skatteflyktslagen kunde anses tillämplig på förfarandet. Men hänsyn till svaret på fråga 3 och 7 behövde Skatterättsnämnden inte ta ställning till övriga frågor. Även Skatteverket ansåg att andelarna i X AB resp. Nyab skulle anses kvalificerade, fast på annan grund. Dessa grunder prövades inte av Skatterättsnämnden och Regeringsrätten eftersom andelarna ansågs kvalificerade redan på ovan beskrivna sätt. Samma dag avgjordes ytterligare fyra liknande fall med samma utgång som i detta mål. Dessa finns refererade på Skatterättsnämndens hemsida per 2009-02-23.

Sammanfattningsvis uppfattar Skatteverket domarna som att om vinstmedel på något sätt överförts till ett nytt bolag samtidigt som man har kvar verksamheten som genererat vinstmedlen blir aktierna smittade, dvs. kvalificerade, så länge man har kvar verksamheten och ytterligare fem år därefter.

Kontroll bör ske i sådana fall där delägare lyfter stora utdelningsbelopp eller redovisar en kapitalvinst på avyttring av onoterade andelar som uppges inte vara kvalificerade. Om det är fråga om ett bolag utan någon egentlig verksamhet bör granskaren ifrågasätta var vinstmedlen kommer ifrån när det inte finns någon verksamhet i bolaget. Kontroll behöver göras om det finns ytterligare bolag som ägs av den skattskyldige eller närstående och om i så fall vinstmedlen från det aktuella bolaget på något sätt kan anses härröra från verksamheten som bedrivs eller har bedrivits i ett kvalificerat bolag. I så fall ska utdelning/kapitalvinst beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL så länge som ”verksamhetsbolaget” innehas plus ytterligare fem år. Dessa utredningar måste göras manuellt.