Innehåll

Regeringsrätten

Dnr/målnr/löpnr: 6713-09, 7876-09

Regeringsrätten (RR) har i det förstnämnda målet inte ansett att förhållandena utgör sådana synnerliga skäl som krävs för att en pensionsförsäkring ska kunna återköpas medan RR i det andra målet har funnit att omständigheterna varit sådana att synnerliga skäl förelegat och IPS därför kunnat avslutas i förtid. I båda fallen var försäkringstagaren på obestånd. I det förstnämnda målet har det emellertid genom läkarintyg eller på annat sätt inte framkommit att den sökande haft en så allvarlig sjukdom eller besvär att inlåsningen av kapitalet framstått som direkt stötande.

Återköp av pensionsförsäkring (mål nr 6713-09)

Enligt 58 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får Skatteverket medge återköp av pensionsförsäkring om försäkringstagaren är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer.

Dispensgrunden synnerliga skäl har kommenterats i prop. 1993/94:85. Uttalandena i motiven till motsvarande dispensregel för det individuella pensionssparandet (IPS) ska även gälla för pensionsförsäkring. I förarbetena till bestämmelsen gällande IPS (prop. 1992:93/187 s. 205) anges att dispensregeln är avsedd att tillämpas när en utebliven utbetalning närmast framstår som stötande. Vidare anges att det således inte är tillräckligt för dispens att den skattskyldige hamnat i allvarliga ekonomiska svårigheter och förhållandena är ömmande. Det framhålles att dispensprövningen, mot bakgrund av att reglerna avser ett långsiktigt pensionssparande, ska vara starkt restriktiv. På s. 52-53 i prop. 1993/94:85 framförs att grunden är avsedd som en säkerhetsventil i fall där mer säregna förhållanden medför en uppenbar och trängande behov av pensionskapitalet. Det uttalas vidare att dispensmöjligheten således syftar till att avhjälpa en inlåsning av kapitalet som annars framstår som direkt stötande.

RR fastslår inledningsvis att den sökande är på obestånd eftersom hon inte har kunnat betala sina skulder i rätt tid och att denna oförmåga inte är enbart tillfällig (jfr 1 kap. 2 § andra stycket konkurslagen). Eftersom ett återköp inte bedöms leda till annat än en tillfällig och partiell förbättring av situationen är dispensgrunden obestånd inte tillämplig. Situationen har varit pressande för den sökande och med anledning härav har hon mått mycket dåligt. RR konstaterar dock att det inte genom läkarintyg eller på annat sätt framkommit att hennes besvär skulle vara så allvarliga att inlåsningen av pensionskapitalet framstår som direkt stötande. Därför anses inte heller synnerliga skäl för återköp föreligga.

Förtida avslutning av IPS (mål nr 7876-09)

Av 58 kap. 32 § andra stycket IL, framgår att Skatteverket får medge att IPS avslutas genom en utbetalning i förtid om pensionsspararen är på obestånd och genom en utbetalning kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl.

Med synnerliga skäl avses detsamma som i återköpsfallen.

Även i detta mål fastslår RR att den sökande är på obestånd och att en utbetalning av kontomedlen inte skulle medföra en varaktig lösning på de ekonomiska problemen. Av läkarintyg framgår att den sökande är i psykisk obalans och har uttalade suicidtankar. RR konstaterar att det är klarlagt att den sökande utvecklat tvångstankar att få behålla sitt hus och att det därmed skulle försämra hans psykiska tillstånd om dispens inte medgavs. Mot bakgrund av omständigheterna framstår det enligt RR som stötande inte medge att pensionssparkontot får avslutas i förtid, varför sådana synnerliga skäl som krävs för dispens får anses föreligga.

Kommentar:

Bedömningen av om det föreligger synnerliga skäl för ett återköp av pensionsförsäkring eller för en förtida utbetalning av pensionskapitalet från ett IPS-konto måste göras i varje enskilt fall. Tidigare har rättspraxis från RR saknats när det gäller vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av rekvisitet i fråga, däremot har kammarrätterna i en del fall beviljat prövningstillstånd och därmed avgjort en del dispensärenden (jfr bl.a. Kammarrätten i Jönköpings dom 2010-07-06, mål nr 1536-10). De nu avgjorda domarna i RR får enligt Skatteverkets bedömning anses innebära att en dokumenterad sjukdom av mycket allvarlig art utgör en sådan omständighet som kan innebära att inlåsningen av pensionskapitalet bedöms som direkt stötande och synnerliga skäl för dispens anses föreligga, i vart fall i kombination med svåra ekonomiska problem.