Innehåll

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag

Beslutande instans: Högsta förvaltningsdomstolen

Datum: 2012-06-20

Område: Inkomstskatt – Näring

Dnr/målnr/löpnr: 4477-11

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2012, mål nr 4477-11

Kommentar: 27 kap. 18 § första stycket 1 IL kräver, vid indirekt bedriven byggnadsrörelse, att den skattskyldige är företagsledare för att kunna tillämpas (jfr 27 kap. 4 § IL).

Frågan i målet är om samma krav ställs i 27 kap. 18 § första stycket 2 IL. Domstolen kom fram till att redan aktieinnehavet innebär att den skattskyldige har ett bestämmande inflytande i företaget och därigenom anses ha för avsikt att fortsätta sin avlidne makes näringsverksamhet i den mening som avses i bestämmelsen. Något krav på att den skattskyldige ska vara företagsledare i företaget ställs alltså inte.