Innehåll

Datum: 2013-02-27

Dnr/målnr/löpnr: 8030-11

HFD 2013-02-27, Avdrag för ränta till bostadsrättsförening

Avdrag för ränta från medlem till bostadsrättsföreningen har inte medgivits, då den får anses ingå i den avgift som föreningen tar ut för att täcka sina kostnader

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 27 februari 2013, mål nr 8030-11

I plenimålet RSV Dt 1973:8 och i RÅ 1984 Aa 143 fann HFD att ränta från medlem till sin bostadsrättsförening inte var avdragsgill utan den ansågs hänförlig till sådan inbetalning till föreningen som medlem inte fick avdrag för.

X har betalat ränta till en bostadsrättsförening i vilken hon är medlem, under tid då föreningen upplåtit lägenhet med bostadsrätt till henne Räntan grundas på lån från föreningen, som X använt för att betala insatsen, som ska finansiera föreningens utgifter för fastigheten. Omständigheterna i Xs fall är därmed ungefär desamma som de var i plenimålet RSV Dt 1973:8 och i RÅ 1984 Aa 1431. Domstolen finner att även om det belopp, som X har betalat till föreningen, har betecknats som ränta får det anses ingå i den avgift som föreningen tar ut för att täcka sina kostnader, inklusive kapitalkostnader.

Kommentar

Enligt Skatteverket har domstolen behandlat den inbetalda räntan som en inbetalning av årsavgift. Årsavgifter är inte avdragsgilla oavsett om de avser att täcka kapitalkostnader eller andra kostnader i ett privatbostadsföretag. Domslutet bygger på att det upplånade beloppet har använts för att berika föreningen genom en inbetalning av insats eller på annat sätt.