Innehåll

Datum: 2015-03-18

Dnr/målnr/löpnr: 4132-14

Högsta förvaltningsdomstolen den 16 mars 2015, mål nr 4132-14

Sammanfattning

Att med hjälp av interna aktieöverlåtelser kringgå fåmansföretagsreglerna har ansetts strida mot skatteflyktslagen

Referat

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Yrkanden m.m.

Skatteverket överklagar förhandsbeskedet och yrkar att det fastställs. Utöver vad som tidigare framförts anför Skatteverket bl.a. följande till stöd för sin talan. Transaktionerna är mycket lika de transaktioner som hade genomförts i RÅ 2009 ref. 31. En skillnad är att i rättsfallet skulle de skattskyldiga direkt kunna undvika att beskattas enligt 3:12-reglerna. I nu aktuell situation måste den femåriga karenstiden först inväntas. I lagen (1995:575) mot skatteflykt finns dock inte någon tidsgräns för när skatteförmånen ska uppnås. Inget skulle hindra att motsvarande transaktioner genomförs varje år med nya tomma bolag. Efter fem år skulle vinstmedel ur verksamhetsbolaget kunna tas ut varje år utan 3:12-beskattning samtidigt som de skattskyldiga hela tiden har kvar verksamhetsbolaget.

A och B överklagar förhandsbeskedet och yrkar att de ställda frågorna besvaras så att skatteflyktslagen inte är tillämplig. Till stöd för sina överklaganden åberopar de vad som tidigare anförts i ärendet samt hänvisar till den skiljaktiga meningen i Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skälen för avgörandet

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Skatteverkets kommentar

Samma dag avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett snarlikt fall, mål nr 4382-14, med samma utgång.

Se även Skatteverkets kommentar när det gäller Skatterättsnämndens förhandsbesked den 3 juli 2014, dnr 126-13/D.