Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Inget prövningstillstånd avseende skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta – HFD, mål nr 4507-15 och 4508-15

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-03-22

Dnr: 131 148842-16/111

Högsta förvaltningsdomstolen, den 17 mars 2016, mål nr 4507-15 och 4508-15

Sammanfattning

Ett utländskt företag (Y) förvärvade samtliga aktier i ett svenskt bolag (AB). X utsågs till styrelseledamot och valdes även till styrelseordförande i AB. X blev senare även VD. X innehade dessa poster fram till konkursen. Vid Ys förvärv av det svenska AB ägdes Y av X, direkt och indirekt till 25–30 procent. X ägde ytterligare ett utländskt företag (Z). Ersättningarna för Xs tjänster fakturerades som konsultarvode direkt från något av Xs utländska företag.

Skatteverket beskattade X för ersättningar från AB som styrelsearvode enligt 5 § första stycket 3 (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Kammarrätten ansåg inte att ersättningarna utgjorde styrelsearvode enligt SINK, varför ersättningarna inte beskattades här i Sverige. Skatteverket överklagade domarna och begärde prövningstillstånd, vilket inte meddelades.

Skatteverket ser dock ingen anledning att ändra inställning för det fall en motsvarande situation uppkommer förutsatt att rättsläget är oförändrat och inte kan påverka bedömningen av ett enskilt ärende.

Referat

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd avseende Skatteverkets överklagande av domar meddelade av Kammarrätten i Göteborg den 18 juni 2015 i mål nr 5910-15 och 5912-13.

Förhållandena i målen var i korthet följande. Y förvärvade samtliga aktier i svenskt bolag (AB) i början av 2010. X utsågs på bolagsstämma till styrelseledamot i AB och till styrelseordförande samma dag. X var dessutom VD i AB. Dessa poster innehade X fram till konkursen. ABs styrelse bestod av tre personer inklusive X samt två arbetstagarrepresentanter. I maj 2011 avregistrerades två styrelseledamöter och de två arbetstagarrepresentanterna avgick i juni samma år.

Det utländska företaget ägdes direkt och indirekt av X via företag till 25–30 procent. Vid utgången av 2011 uppgick Xs ägarandel i Y till 15–20 procent. X ägde ytterligare ett utländskt företag (Z) som fakturerade AB under del av perioden.

AB fakturerades av Y och Z för ett flertal olika tjänster (konsultarvode) som tillhandahållits av X. Enligt X bestod arbetsuppgifterna bl.a. av att förhandla med potentiella samarbetspartners, hitta nya underleverantörer och återförsäljare samt importörer, design av bilar, arbeta med varumärkesfrågor, marknadsföra AB, integrera Y och AB samt planera och genomföra ABs omstrukturering. Det handlade även om att få fram nödvändigt riskkapital. X ansåg därför inte att det varit fråga om styrelseuppgifter. X ansåg istället att han inte fått någon ersättning för detta uppdrag utan att ersättningarna i stället utgått med anledning av att han utfört konsulttjänster åt AB genom de utländska företagen Y och Z. X åberopade till stöd för sitt resonemang ett antal handlingar.

Skatteverket ansåg dock att ersättningarna utgått från Xs position som styrelseordförande. Eftersom X var begränsat skattskyldig under hela den aktuella perioden så beskattade verket X för de utbetalda ersättningarna som styrelsearvode enligt 5 § första stycket 3 SINK.

Kammarrätten ansåg i sin bedömning sammanfattningsvis att ersättningen från AB inte till någon del var styrelsearvode som skulle beskattas enligt 5 § första stycket 3 SINK, eftersom dessa utbetalats för andra arbetsuppgifter än styrelsearbete. Kammarrätten tog bl.a. upp att det inte beslutats om något arvode till styrelseledamöterna. Kammarrätten kom i sin bedömning av arbetsuppgifterna och därmed vad ersättningarna avsåg in på bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Det gällde främst de delar av ABL som behandlar ansvarsområde m.m. för styrelseledamot och styrelseordförande.

Kammarrätten gjorde bl.a. bedömningen att det serviceavtal som åberopats var ett sedvanligt avtal mellan mor- och dotterbolag och att inte någon av de tjänster som X utfört kunde anses falla under en styrelseordförandes ansvarsområde.

Skatteverkets kommentar

Eftersom något prövningstillstånd inte meddelats står Kammarrättens bedömning fast. Skatteverket ser dock ingen anledning att ändra på inställningen för det fall en motsvarande situation uppkommer, förutsatt att rättsläget är oförändrat och inte kan påverka bedömningen av ett enskilt ärende.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...