Rättsfall från Kammarrätten i Jönköping

Obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation – KRNJ, mål nr 3200-16

Datum: 2017-10-11

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 407727-17/111

Kammarrättens i Jönköping dom den 20 september 2017, mål nr 3200-16

Sammanfattning

Avgörande för om en svensk medborgare är obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är om han eller hon på grund av sin tjänst vistas utomlands. Bestämmelsens tillämpningsområde kan enligt kammarrättens mening inte inskränkas till att gälla endast utsänd personal.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning.

Referat

En svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige om personen vistas utomlands på grund av sin tjänst hos

  • en svensk beskickning hos en utländsk stat,

  • en svensk permanent delegation hos en mellanstatlig organisation eller

  • ett svenskt karriärkonsulat

Det gäller även personer som i övrigt ingår i beskickningens, delegationens eller konsulatets personal. Detsamma gäller en sådan persons make och barn under 18 år, om de bor hos denna person och är svenska medborgare (3 kap. 4 § IL).

A ansåg att hon var begränsat skattskyldig. Hon ansökte därför ursprungligen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta på utbetalning från Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna (Sveriges FN-representation) i USA. Skatteverket avslog hennes ansökan eftersom hon ansågs vara obegränsat skattskyldig med stöd av 3 kap. 4 § IL. Skatteverket motiverade sammanfattningsvis sitt beslut med att hon i nära anslutning till utresan från Sverige anställdes vid Sveriges FN-representation i USA. Skatteverket ansåg det således inte visat att A flyttat till USA av annan anledning än på grund av anställningen hos Sveriges FN-representation.

Kammarrätten anser att bestämmelsen i 3 kap. 4 § IL gäller bl.a. för svenska medborgare som tillhör en svensk permanent delegation hos en mellanstatlig organisation eller som i övrigt ingår i delegationens personal. Avgörande för om en sådan person är obegränsat skattskyldig enligt bestämmelserna är om han eller hon på grund av sin tjänst vistas utomlands. Bestämmelsens tillämpningsområde kan enligt kammarrättens mening inte inskränkas till att gälla endast utsänd personal.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Kammarrättens bedömning att den aktuella bestämmelsen i IL inte inskränker sig till att gälla endast personal som sänds ut från Sverige.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...