Innehåll

Företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret – KRSU, mål nr 1005-17

Datum: 2017-10-11

Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 401073-17/111

Kammarrätten i Sundsvalls dom den 7 september 2017, mål nr 1005-17.

Sammanfattning

Fråga om vilken verkan en registrering som styrelseledamot i aktiebolagsregistret har i ett mål om företrädaransvar; nu fråga om bevisvärdering.

Förvaltningsrätten biföll Skatteverkets ansökan om företrädaransvar beträffande JS. Hon överklagade domen och menade att uppgiften i aktiebolagsregistret om att hon var styrelseledamot i bolaget var felaktig samt att hon inte haft någon insyn i bolaget eller varit delaktig i bolagets drift. Kammarrätten konstaterade att en uppgift om registrering i aktiebolagsregistret har en särskild bevisverkan och att det ställs stora krav på bevisning när någon hävdar att uppgiften är felaktig. Eftersom det är svårt att bevisa att en sådan uppgift är felaktig är det dock tillräckligt om den registrerade gör sannolikt att registreringen är oriktig. Kammarrätten kom sedan fram till att JS bl.a. genom de intyg som hon åberopade i kammarrätten, gjort sannolikt att uppgiften varit felaktig, samt att hon ostridigt inte heller varit faktisk företrädare för bolaget.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning att JS lyckats göra sannolikt att uppgiften i aktiebolagsregistret inte överensstämt med verkliga förhållanden. Skatteverket kommer dock inte att överklaga kammarrättens dom eftersom HFD nyligen har prövat en liknande fråga och den nu aktuella domen främst gäller bevisfrågor.

Referat

JS var registrerad som styrelseledamot i ett aktiebolag från och med den 16 mars 2015 till och med den 24 augusti 2015 och hon hade under den tiden rätt att ensam teckna bolagets firma. Vissa av de skatter och avgifter som är aktuella i målet om företrädaransvar förföll till betalning under denna tid och vissa påfördes senare av Skatteverket med ursprungliga förfallodagar under samma period. Bolaget försattes i konkurs den 2 november 2015.

JS har i målet anfört att hon inte gjort något för bolagets räkning samt att hon inte haft någon insyn i bolaget. Hon har heller inte haft något ägarintresse i bolaget. Förvaltningsrätten ansåg dock att det fanns förutsättningar att besluta om företrädaransvar.

JS överklagade domen och åberopade flera intyg som dels skulle visa att avsikten var att hon skulle sitta med en kort tid som suppleant i bolaget när styrelsen skulle bytas ut, dels att personer som arbetade i bolaget aldrig träffat JS. Kammarrätten konstaterar i domen att en registrering i aktiebolagsregistret anses ha en särskild bevisverkan och att det presumeras att uppgifterna i registret överensstämmer med de verkliga förhållandena. Det ställs därför stora krav på bevisningen när någon hävdar att uppgifterna är felaktiga. Kammarrätten hänvisar sedan till tidigare praxis, bl.a. NJA 2009 s. 244 och HFD 2015 not. 47, där HD och HFD, mot bakgrund av de bevissvårigheter som förelåg i dessa fall, ansett att det är tillräckligt om den registrerade gör sitt påstående om att registreringen är felaktig, sannolikt. Kammarrätten anser att JS i ett tidigt skede anfört att registreringen varit felaktig, att hennes uppgifter har bekräftats av en anställd i bolaget samt att det av intyg från två styrelseledamöter framgår att JS inte varit med och inte nämns, vilket enligt kammarrätten tyder på att bolaget inte har behandlat henne som styrelseledamot. Kammarrätten menar dessutom att det inte helt kan uteslutas att någon underrättelse inte kommit JS till del. Kammarrätten anser att dessa omständigheter gör att JS sammantaget får anses ha gjort sannolikt att hon inte varit styrelseledamot i bolaget och inte heller varit faktisk företrädare för bolaget, varför det saknas grund för att påföra henne betalningsansvar för bolagets skatter och avgifter.

Skatteverkets kommentar

Av tidigare praxis framgår att en registrering i aktiebolagsregistret anses ge en särskild bevisverkan åt det som registrerats. Det presumeras att en uppgift i aktiebolagsregistret om vilka som är styrelseledamöter överensstämmer med de verkliga förhållandena. Mot bakgrund av de bevissvårigheter som föreligger anser HFD att det anses tillräckligt att den registrerade gör sitt påstående om att registreringen är felaktig sannolikt (se HFD 2015 not 47).

Kammarrätten har i den nu aktuella domen redogjort för HFDs resonemang och sedan kommit fram till att JS gjort sannolikt att registreringen varit felaktig.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning att JS lyckats göra sannolikt att uppgiften i aktiebolagsregistret inte överensstämt med verkliga förhållanden. Skatteverket kommer dock inte att överklaga kammarrättens dom eftersom HFD nyligen, i mål HFD 2015 not. 47, har prövat en liknande fråga och den nu aktuella domen främst gäller bevisfrågor.

Referenser

NJA 2009 s. 244

HFD 2015 not 47

59 kap. 12 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Vägledningen, Skattebetalning och borgenärsarbete, avsnittet Legal företrädare