Rättsfall från Kammarrätten i Sundsvall

Företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret – KRSU, mål nr 1005-17

Företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret – KRSU, mål nr 1005-17

Datum: 2017-10-11

Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 401073-17/111

Kammarrätten i Sundsvalls dom den 7 september 2017, mål nr 1005-17.

Sammanfattning

Fråga om vilken verkan en registrering som styrelseledamot i aktiebolagsregistret har i ett mål om företrädaransvar; nu fråga om bevisvärdering.

Förvaltningsrätten biföll Skatteverkets ansökan om företrädaransvar beträffande JS. Hon överklagade domen och menade att uppgiften i aktiebolagsregistret om att hon var styrelseledamot i bolaget var felaktig samt att hon inte haft någon insyn i bolaget eller varit delaktig i bolagets drift. Kammarrätten konstaterade att en uppgift om registrering i aktiebolagsregistret har en särskild bevisverkan och att det ställs stora krav på bevisning när någon hävdar att uppgiften är felaktig. Eftersom det är svårt att bevisa att en sådan uppgift är felaktig är det dock tillräckligt om den registrerade gör sannolikt att registreringen är oriktig. Kammarrätten kom sedan fram till att JS bl.a. genom de intyg som hon åberopade i kammarrätten, gjort sannolikt att uppgiften varit felaktig, samt att hon ostridigt inte heller varit faktisk företrädare för bolaget.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning att JS lyckats göra sannolikt att uppgiften i aktiebolagsregistret inte överensstämt med verkliga förhållanden. Skatteverket kommer dock inte att överklaga kammarrättens dom eftersom HFD nyligen har prövat en liknande fråga och den nu aktuella domen främst gäller bevisfrågor.

Referat

JS var registrerad som styrelseledamot i ett aktiebolag från och med den 16 mars 2015 till och med den 24 augusti 2015 och hon hade under den tiden rätt att ensam teckna bolagets firma. Vissa av de skatter och avgifter som är aktuella i målet om företrädaransvar förföll till betalning under denna tid och vissa påfördes senare av Skatteverket med ursprungliga förfallodagar under samma period. Bolaget försattes i konkurs den 2 november 2015.

JS har i målet anfört att hon inte gjort något för bolagets räkning samt att hon inte haft någon insyn i bolaget. Hon har heller inte haft något ägarintresse i bolaget. Förvaltningsrätten ansåg dock att det fanns förutsättningar att besluta om företrädaransvar.

JS överklagade domen och åberopade flera intyg som dels skulle visa att avsikten var att hon skulle sitta med en kort tid som suppleant i bolaget när styrelsen skulle bytas ut, dels att personer som arbetade i bolaget aldrig träffat JS. Kammarrätten konstaterar i domen att en registrering i aktiebolagsregistret anses ha en särskild bevisverkan och att det presumeras att uppgifterna i registret överensstämmer med de verkliga förhållandena. Det ställs därför stora krav på bevisningen när någon hävdar att uppgifterna är felaktiga. Kammarrätten hänvisar sedan till tidigare praxis, bl.a. NJA 2009 s. 244 och HFD 2015 not. 47, där HD och HFD, mot bakgrund av de bevissvårigheter som förelåg i dessa fall, ansett att det är tillräckligt om den registrerade gör sitt påstående om att registreringen är felaktig, sannolikt. Kammarrätten anser att JS i ett tidigt skede anfört att registreringen varit felaktig, att hennes uppgifter har bekräftats av en anställd i bolaget samt att det av intyg från två styrelseledamöter framgår att JS inte varit med och inte nämns, vilket enligt kammarrätten tyder på att bolaget inte har behandlat henne som styrelseledamot. Kammarrätten menar dessutom att det inte helt kan uteslutas att någon underrättelse inte kommit JS till del. Kammarrätten anser att dessa omständigheter gör att JS sammantaget får anses ha gjort sannolikt att hon inte varit styrelseledamot i bolaget och inte heller varit faktisk företrädare för bolaget, varför det saknas grund för att påföra henne betalningsansvar för bolagets skatter och avgifter.

Skatteverkets kommentar

Av tidigare praxis framgår att en registrering i aktiebolagsregistret anses ge en särskild bevisverkan åt det som registrerats. Det presumeras att en uppgift i aktiebolagsregistret om vilka som är styrelseledamöter överensstämmer med de verkliga förhållandena. Mot bakgrund av de bevissvårigheter som föreligger anser HFD att det anses tillräckligt att den registrerade gör sitt påstående om att registreringen är felaktig sannolikt (se HFD 2015 not 47).

Kammarrätten har i den nu aktuella domen redogjort för HFDs resonemang och sedan kommit fram till att JS gjort sannolikt att registreringen varit felaktig.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning att JS lyckats göra sannolikt att uppgiften i aktiebolagsregistret inte överensstämt med verkliga förhållanden. Skatteverket kommer dock inte att överklaga kammarrättens dom eftersom HFD nyligen, i mål HFD 2015 not. 47, har prövat en liknande fråga och den nu aktuella domen främst gäller bevisfrågor.

Referenser

NJA 2009 s. 244

HFD 2015 not 47

59 kap. 12 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Vägledningen, Skattebetalning och borgenärsarbete, avsnittet Legal företrädare

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...