Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm

Registreringens betydelse för rätten till avdrag av ingående skatt – KRNS mål nr 6581-6584-20

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-1523359

Kammarrätten i Stockholms dom 2021-11-03, mål nr 6581–6584-20

Sammanfattning

Kammarrätten har prövat en fråga om registreringens betydelse för rätten till avdrag för ingående skatt. Frågan avsåg ett bolags rätt till avdrag för inköp av tjänster avseende plan- och utvecklingsarbete gällande en fastighet som ägs av ett annat koncernbolag. Bolaget har inte tagit ut någon ersättning för tjänsterna av det andra koncernbolaget. Kammarrätten ansåg, mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2021 ref. 52, att Skatteverket inte med retroaktiv verkan kan vägra avdrag för ingående skatt för de inköp som gjorts eftersom Skatteverket registrerat bolaget till mervärdesskatt.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan dock inte en registrering ha sådan rättskraft att den innebär att någon får rätt till avdrag när avdragsrätten inte är kopplad till en beskattningsbar utgående transaktion, t.ex. om transaktionen som sådan omfattas av undantag från skatteplikt eller inte utgör en omsättning. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan således inte utsträckas till att avse en avdragsrätt som är i strid med både ML och mervärdesskattedirektivet.

Skatteverket har överklagat kammarrättens dom till HFD och avser även att utveckla sin syn i ett ställningstagande.

Referat

Kammarrätten har prövat vilken betydelse Skatteverkets registrering har för rätten till avdrag för ingående skatt. Frågan i målet avsåg bolagets rätt till avdrag för ingående skatt hänförlig till inköp av tjänster avseende plan- och utvecklingsarbete i ett område som i huvudsak består av en fastighet som ägs av ett annat koncernbolag.

Bolaget utför arbete i form av att få till stånd en detaljplan samt bygglov. Skatteverket har ansett att arbetet som löpande utförs är sådant som kommer den befintliga fastighetsägaren till godo. Bolaget har dock inte tagit ut någon ersättning för sina tjänster av fastighetsägaren. Istället har bolaget anfört att det ska ta betalt av dem som i framtiden kommer att köpa fastigheterna av koncernbolaget.

Kammarrätten har mot bakgrund av HFD 2021 ref. 52 ansett att Skatteverket inte med retroaktiv verkan kan vägra avdrag för ingående skatt för de inköp som gjorts eftersom Skatteverket registrerat bolaget till mervärdesskatt.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning.

För avdragsrätt krävs att den ingående skatten avser en verksamhet som medför skattskyldighet, dvs att den ingående skatten har samband med skattepliktiga omsättningar inom landet som görs i en ekonomisk verksamhet.

Bolaget utför löpande arbete i form av att få till stånd en detaljplan och bygglov, d.v.s. arbete som medför att marknadsvärdet för fastigheten ökas. Detta arbete kommer därmed den befintliga fastighetsägaren tillgodo. Bolaget tar dock inte betalt för detta arbete, utan tjänsterna har tillhandahållits gratis till detta bolag. Dessa gratistransaktioner grundar inte någon avdragsrätt för ingående skatt (jfr C-89/81 Hong Kong Trade C-204/13 Malburg och RÅ 2010 ref. 98).

Bolaget har anfört att det kommer att ta betalt av personer som i framtiden ska köpa fastigheterna av det fastighetsägande bolaget. Enligt Skatteverkets uppfattning kan dock inte sådana betalningar kopplas till någon tjänst som bolaget kan anses ha tillhandahållit dessa personer. Det finns således inget samband mellan det arbetet som bolaget utfört och den betalning som är tänkt uppbäras från framtida fastighetsköpare. De tjänster som bolaget utfört medför endast ett värde för den befintliga fastighetsägaren genom att de ökat marknadsvärdet för fastigheten.

Frågan är då om HFD 2021 ref. 52, som kammarrätten har hänvisat till, kan anses medföra någon annan bedömning.

HFD har konstaterat att Skatteverkets beslut om registrering är en bekräftelse på att Skatteverket vid tiden för beslutet har bedömt att ett företag är skattskyldigt och bedriver en ekonomisk verksamhet. När detta väl har fastställts så skulle det strida mot principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rättssäkerhet att – bortsett från i fall av bedrägeri eller missbruk – med retroaktiv verkan ompröva detta beslut.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan HFD-domen inte innebära att en registrering kan ha sådan rättskraft att den medför att någon får rätt till avdrag när avdragsrätten inte är kopplad till en beskattningsbar utgående transaktion, t.ex. om transaktionen som sådan omfattas av undantag från skatteplikt eller inte utgör omsättning. EU-domstolen har tydligt slagit fast att några berättigade förväntningar t.ex. inte kan grundas på olaglig myndighetspraxis som står i strid med unionsrätten (C-532/16 SEB bankas p. 50 och C-183/14 Salomie punkterna 47-48). Ett företag måste själv såsom en medveten och försiktig aktör göra en bedömning av de transaktioner som löpande görs (jmf C-846/19, EQ, punkterna 89-93). Det innebär att oavsett om Skatteverket registrerat någon till mervärdesskatt så måste personen själv bedöma om de transaktioner som görs är att anse som omsättningar respektive om dessa är skattepliktiga.

Eftersom bolaget enbart kommer att tillhandahålla sina tjänster gratis till det fastighetsägande bolaget så kan registreringen inte innebära att det har fått berättigade förväntningar att få behålla avdraget för ingående skatt på inköp som avser transaktioner som inte kan beskattas. En sådan avdragsrätt skulle vara i strid med både ML och mervärdesskattedirektivet. En registrering kan således inte ha den innebörden att allt bolaget gör kommer att omfattas av avdragsrätt. HFD 2021 ref. 52 har därför, enligt Skatteverkets uppfattning, ingen betydelse i förevarande fall.

Det kan även tilläggas att om en registrering skulle tillmätas betydelse i detta eller liknande ärenden så har HFD anfört att några berättigade förväntningar aldrig kan uppkomma när det är frågan om en registreringsanmälan som inte skett i god tro eller där den sökande inkommit med bristfälliga eller vilseledande uppgifter (jfr även C-110/94, Inzo, punkt 24).

Skatteverket har överklagat kammarrättens dom till HFD och avser att utveckla sitt resonemang i ett ställningstagande.

Referenser

C-89/81, Hong Kong Trade

C-110/94, Inzo

C-204/13, Malburg

C-183/14, Salomie

C-532/16, SEB bankas

C-846/19, EQ

RÅ 2010 ref. 98

HFD 2021 ref. 52