Innehåll

Punktskatt

Datum: 2005-04-15

Dnr 130 217112-05/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning ska följande gälla vid avdragsberäkning enligt 7 kap. 1 § 4 och 6 a kap. 1 § 7 och 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Bränsle som förbrukats för produktion av elektrisk kraft ska fördelas mellan produktion av skattepliktig respektive icke skattepliktig elektrisk kraft genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om olika bränslen förbrukas ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

2 Bakgrund och frågeställning

Avdragsrätten i 6 a kap. 3 § LSE, avseende energi- och koldioxidskatt på bränsle förbrukat vid kraftvärmeproduktion, ändrades den 1 januari 2004. Ändringen innebär bl.a. att en ny fördelningsprincip, proportionering, ska tillämpas vid fördelningen på respektive energiproduktion av det bränsle som förbrukats för framställning av värme respektive elektrisk kraft.

Fråga uppstår då om den nya fördelningsprincipen ska tillämpas vid fördelning av förbrukat bränsle för elproduktion mellan produktion av skattepliktig respektive icke skattepliktig elektrisk kraft.

3 Gällande rätt m.m.

Av 6 a kap. 1 § 7 LSE framgår att bränsle som förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av 3 §, ska befrias från energi- och koldioxidskatt.

Enligt 6 a kap. 3 § första stycket LSE ska skattebefrielsen enligt 1 § 7 när det gäller koldioxidskatt endast utgöra 79 procent för den del av bränslet som förbrukas för framställning av värme vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning. Såvitt avser råtallolja ska befrielsen utgöra 100 procent av den energiskatt och endast 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3a. Fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft ska ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraft-produktion. Om olika bränslen förbrukas ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.

Enligt 6 a kap. 3 § andra stycket LSE gäller bestämmelserna i första stycket inte för energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten i en kraftvärmeanläggning.

Av prop. 2003/04:1, avsnitt 8.5.3, framgår följande:

”Kraftvärmeproducenten får enligt dagens regler välja hur den gemensamma bränsleförbrukningen fördelas på elproduktion respektive värmeproduktion. Det har därvid varit gynnsamt att så långt möjligt hänföra beskattade fossila bränslen till elproduktionen, eftersom skatteavdraget då blir större. Om flera beskattade bränslen använts samtidigt har de också fått turordnas sinsemellan. Regler om proportionering bör i stället införas.”

4 Skatteverkets bedömning

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning är avdragsrätten för bränsleförbrukningen olika beroende på vad som producerats. Full avdragsrätt för energi- och koldioxidskatt föreligger för bränsle som åtgått för produktion av skattepliktig elektrisk kraft medan avdragsrätten för koldioxidskatt är begränsad för det bränsle som åtgått för värmeproduktion. Ingen avdragsrätt för energi- och koldioxidskatt föreligger för bränsle som åtgått för produktion av icke skattepliktig elektrisk kraft. Bränsleåtgången måste därför fördelas mellan produktion av värme, skattepliktig elektrisk kraft respektive icke skattepliktig elektrisk kraft.

Av 6 a kap. 3 § första stycket LSE framgår att fördelning av bränsleåtgången ska ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Skatteverket bedömer att med energiproduktion avses i detta sammanhang produktion av värme, produktion av skattepliktig elektrisk kraft respektive produktion av icke skattepliktig elektrisk kraft, dvs. att produktionen av icke skattepliktig elektrisk kraft ska ses som en separat energiproduktion.

Enligt Skatteverkets bedömning är avsikten med den ändrade lagstiftningen att samma bränslefördelningsprincip, proportionering, ska tillämpas vid avdragsberäkningen inom hela den sammanhållna kraftvärmeprocessen. Skatteverket anser därför att vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning ska följande gälla vid avdragsberäkning enligt 7 kap. 1 § 4 och 6 a kap. 1 § 7 och 3 § LSE. Bränsle som förbrukats för produktion av elektrisk kraft ska fördelas mellan produktion av skattepliktig respektive icke skattepliktig elektrisk kraft genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Om olika bränslen förbrukas ska proportioneringen avse varje bränsle för sig.