Innehåll

Inkomstskatt – Tjänst, Arbetsgivarområdet, Näring, allmänt

Datum: 2005-09-26

Dnr: 130 362366-05/111

1 Sammanfattning

När en personalfest hålls på den anställdes vanliga arbetsplats, dvs. hans tjänsteställe, gäller vanliga regler om arbetsresor.

När en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten ska den anställde inte beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning. Det samma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande make eller sambo. Detta förutsätter att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är att se som en rekreationsresa eller liknande.

Arbetsgivaren medges avdrag för utgift för resa och övernattning i samband med personalfest. Motsvarande gäller även utgift för resa och övernattning för medföljande make eller sambo.

2 Bakgrund och frågeställning

En arbetsgivare kan ha sin personal stationerad på olika orter i landet och anordna en personalfest på t.ex. den ort där huvudkontoret är placerat. Fråga har uppkommit om den skattemässiga behandlingen av resa och övernattning i samband med sådan personalfest dels med avseende på eventuell förmånsbeskattning och dels med avseende på avdragsrätten när arbetsgivaren bekostar detta för de anställda och eventuellt för respektive make/sambo.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. löner, förmåner och kostnadsersättningar tas upp som intäkt om inte annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.

Enligt 16 kap. 1 § IL medges arbetsgivare avdrag för bl.a. löner, förmåner och personalvårdskostnader.

Enligt 16 kap. 2 § IL ska utgifter för representation dras av om de har omedelbart samband med näringsverksamhet eller om utgifterna t.ex. avser personalvård.

I begreppet personalvård ingår bl. a personalfester för anställda, prop. 1963:96 sid. 51.

Av Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation, SKV A 2004:5 punkt 4.1, framgår att till intern representation räknas bl.a. personalfester. Det får dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art (jfr RÅ 1981 Aa 119). Av de allmänna råden framgår vidare:

”För företagets kringkostnader vid personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, bör avdrag medges med skäligt belopp dock högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person. Avdrag för utgifter för personalfest bör inte medges för fler än två personalfester per år. Om anställdas familjemedlemmar eller pensionerade befattningshavare inbjuds till personalfest bör avdrag medges även för den andel av utgiften som belöper på dessa personer.”

I ett antal kammarrättsdomar har frågan om personalfester bedömts olika. I en dom från Kammarrätten i Jönköping 1985-02-28, mål nr 3551-1984, beskattades de anställda för en personalresa till Wien. Kammarrätten menade att resans huvudsakliga ändamål hade varit att ge deltagarna rekreation och turistiska upplevelser. I en annan dom från samma kammarrätt 1986-04-11, mål nr 5135-1984, fann kammarrätten att en av arbetsgivaren anordnad tvådagarsresa till Stockholm, vilken förutom sightseeing innehöll olika studiebesök, var att jämställa med personalfest och medgav företaget avdrag samt förmånsbeskattade inte de anställda.

4 Skatteverkets bedömning

Personalfest betraktas som en form av personalvård.

Skatteverket anser att när en personalfest hålls på den anställdes vanliga arbetsplats, dvs. hans tjänsteställe, gäller vanliga regler om arbetsresor.

När en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten ska den anställde inte beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning. Det samma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande make eller sambo.

Personalfest kan leda till förmånsbeskattning hos de anställda när arrangemanget överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är att se som en rekreationsresa eller liknande. Denna bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Arbetsgivaren medges avdrag för utgift för resa och övernattning i samband med personalfest. Motsvarande gäller även utgift för resa och övernattning för medföljande make eller sambo.