Innehåll

Ämnesområde: Inkomstskatt – Internationell beskattning; näring

Datum: 2007-03-21

Diarienummer: 131 190696-07/111

1 Sammanfattning

Utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader även om inkomsten från det fasta driftstället är undantagen från beskattning i Sverige genom skatteavtal.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska erläggas av utländska arbetsgivare som har ett fast driftställe i Sverige men där inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige genom skatteavtalet med det andra landet.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 § lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader (SLPL) framgår att den som utfäst en tjänstepension ska betala SLP till staten på kostnaden för pensionsutfästelser.

I RÅ 1999 not. 154 anges att SLP är en skatt som fastställs på samma sätt som inkomstskatten. Endast en i utlandet hemmahörande arbetsgivare med fast driftställe i Sverige ska erlägga SLP för kostnader för tryggande eller betalning av pensioner. Kostnaderna måste hänföras till den utländska arbetsgivarens rörelse i Sverige.

4 Skatteverkets bedömning

Varken i lagtexten eller förarbetena anges någon direkt avgränsning av skattskyldigheten för SLP för utländsk arbetsgivare. I RÅ 1999 not. 154 kom Regeringsrätten fram till att utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige är skyldig att erlägga SLP på kostnader för tryggandet eller betalningen av pensioner som hänförs till denna del av den utländska arbetsgivarens rörelse i Sverige.

Enligt Skatteverkets uppfattning styrs skattskyldigheten för SLP av om det föreligger ett fast driftställe enligt bestämmelserna i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller inte. Den omständigheten att inkomsten från det fasta driftstället är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal påverkar inte bedömningen av skattskyldigheten för SLP. Skattskyldigheten för SLP grundar sig på förekomsten av ett fast driftställe enligt intern rätt.

En annan fråga är om SLP som ska betalas på pensionskostnader i det fasta driftstället är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtalet med det andra landet. SLP omfattas normalt inte av skatteavtal och Sverige har i så fall inte avstått från rätten att ta ut SLP på pensionskostnader.