Innehåll

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2008-03-19

Dnr/målnr/löpnr: 131 152879-08/111

1 Sammanfattning

Mobilmaster hänförs till byggnadsinventarier vid inkomstbeskattningen.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om mobilmaster bör hänföras till byggnader eller byggnadsinventarier vid inkomstbeskattningen.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 19 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, hänförs en konstruktion för vilken ett byggnadsvärde fastställts vid fastighetstaxeringen till byggnadsinventarier, om konstruktionen helt eller delvis utgör en maskin eller ett redskap.

I ett förhandsbeskedsärende anförde ett aktiebolag följande. Bolaget har uppfört en anläggning för snabbtorkning av trävirke. Torkanläggningen är utformad som ett specialhus, helt konstruerat för sitt ändamål. Anläggningen består av två långsmala kanaler knappt6 meterbreda, ca7,5 meterhöga och ca55 meterlånga, helt utan fönster. In och utmatning i respektive gavlar sker genom plåtjalusier för hela gavelöppningen. Betonggolvet är utformat i olika nivåer med fastgjutna transportanordningar. Mellanväggarna mellan torkkanalerna kan inte avlägsnas eftersom de är bärande. Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden meddelade den 18 april 1975 följande förhandsbesked. Konstruktionen får anses i sin helhet tjänstgöra som maskin. Avdrag för anskaffningskostnaden får göras enligt inventariereglerna. I dom den 30 oktober 1975 beslöt Regeringsrätten att inte ändra förhandsbeskedet.

I ett förhandsbeskedsärende den 22 september 1992 frågade två makar som bedrev jordbruk om ett vindkraftverk, som skulle uppföras på fastigheten, fick skrivas av enligt inventariereglerna. Skatterättsnämnden ansåg att kraftverket hade ett sådant utförande och en sådan funktion att det åtminstone till viss del tjänstgjorde som maskin. Reglerna om byggnadsinventarier i dåvarande punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen var därför tillämpliga. Förhandsbeskedet överklagades inte av Riksskatteverket.

4 Skatteverkets bedömning

Mobilmaster åsätts normalt ett byggnadsvärde vid fastighetstaxeringen. (Om byggnadsvärde ej åsätts omfattas konstruktionen inte av 19 kap. 21 § IL. Den hänförs då till inventarier och inte till byggnadsinventarier.)

I proposition 1969:100 föreslås på grundval av företagsskatteutredningens betänkande (SOU 1968:26) ändrade avskrivningsregler vid inkomstbeskattningen för rörelse- och hyresfastigheter. I fråga om rörelsefastigheter innebär förslaget bl.a. en ändrad gränsdragning för vad som i avskrivningshänseende ska räknas till mark, byggnad och inventarier. I SOU 1968:26 s. 55 anförde företagsskatteutredningen att om själva byggnaden eller viss del av denna tjänstgör som maskin eller redskap såsom fallet kan vara beträffande oljecisterner, siloanläggningar och liknande, bör anordningarna i fråga hänföras till inventarier (eg. byggnadsinventarier).

Enligt Skatteverkets uppfattning får mobilmaster anses utgöra en konstruktion som helt eller delvis tjänstgör som maskin eller redskap på samma sätt som t.ex. siloanläggningar. Skatteverket anser därför att en mobilmast har ett sådant utförande och en sådan funktion att den ska omfattas av 19 kap. 21 § IL. Mobilmaster ska därför hänföras till byggnadsinventarier vid inkomstbeskattningen.

Intill mobilmasten finns en s.k. teknikbod. En sådan teknikbod utgör däremot byggnad vid inkomstbeskattningen.