Innehåll

Datum: 2009-12-15

Dnr/målnr/löpnr: 131 864914-09/111

1 Sammanfattning

Skattereduktion (ROT-avdrag) medges inte för nybyggnation samt om- och tillbyggnadsarbeten på nybyggda småhus under den tid småhusen är helt befriade från kommunal fastighetsavgift.

ROT-avdrag ska inte heller medges för arbeten som utförs under det år som ett nybyggt småhus tas i bruk. Härmed avses arbeten som utförs före det fastighetstaxeringsår när småhuset taxeras som färdigställt (nybyggt). Sådana arbeten får anses vara en del i slutförandet av nybyggnationen, och inte om- eller tillbyggnation.

2 Bakgrund och frågeställning

ROT-avdrag medges inte för utgifter för nybyggnation. Skattereduktion medges inte heller för utgifter för om- och tillbyggnadsarbeten på nybyggda småhus under de år som småhusen på grund av nyproduktionen är helt befriade från kommunal fastighetsavgift.

Frågan är vad som gäller för byggnadsarbeten som utförs efter det att nybyggnationen tagits i bruk, men före den period då småhuset befrias från fastighetsavgift på grund av nyproduktion.

3 Gällande rätt m.m.

Ägare av småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter som har utgifter för reparation, om- och tillbyggnad (ROT-arbeten) på bostaden medges skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden. Bestämmelserna har integrerats i reglerna om skattereduktion för hushållsnära tjänster i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)( IL).

Skattereduktionen för ROT-arbeten gäller inte nybyggnation. För att undvika kringgående av bestämmelserna att nybyggnation inte omfattas har en begränsning införts när det gäller om- och tillbyggnadsarbeten på nya hus.

Begränsningen innebär att skattereduktionen inte omfattar om- och tillbyggnadsarbeten som utförs på nyproducerade småhus, 67 kap. 13 c § p. 4 IL (SFS 2009:536). Bestämmelsen har utformats så att ROT-avdrag inte medges under den tidsperiod då småhuset enligt 6 § lagen (2007:1348) om kommunal fastighetsavgift (FAvL) är helt befriat från kommunal fastighetsavgift.

Fastighetstaxering sker på grundval av en fastighets användning och beskaffenhet vid fastighetstaxeringsårets ingång, 1 kap. 6 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)(FTL).

För ett nyproducerat småhus som tagits i bruk åsätts ett värdeår (nybyggnadsår) som är året före det år som fastighetstaxering sker. Småhuset anses som färdigställt när det har tagits i bruk eller till övervägande delen kunnat tas i bruk. Sådant färdigställt småhus med tillhörande värderingsenhet för tomtmark, är enligt 3 § FAvL avgiftspliktigt till kommunal fastighetsavgift, men är enligt bestämmelserna i 6 § FAvL helt befriat från avgift för fastighetstaxeringsåret och de följande fyra åren.

För småhus under uppförande föreligger skatteplikt enligt 3 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt (FSL).

4 Skatteverkets bedömning

Skattereduktionen omfattar inte nybyggnation. Denna begränsning fanns även i tidigare bestämmelser om ROT-avdrag, men ledde till vissa kringgåenden. Det är inte ovanligt vid nybyggnation att inflyttning sker när huset är i sådant skick eller kommit till sådant utförande att det går att tas i bruk för sitt ändamål som bostad. Det utesluter således inte att vissa ytterligare byggnadsarbeten kan eller behöver göras efter denna tidpunkt. Detta ledde inte sällan till att när en byggnadsentreprenör avslutat sitt åtagande att uppföra ett hus, så fortsatte husägaren byggnationen genom att exempelvis färdigställa en oinredd övre våning. Det som i realiteten var ett slutförande av en nybyggnation kunde framställas som en om- eller tillbyggnad och därigenom skattemässigt kompenseras genom ROT-avdrag på ett sätt som inte varit avsett.

Syftet med begränsningen av ROT-avdrag för om- och tillbyggnadsarbeten under de första fem åren efter det att huset är uppfört är således att förhindra att skattereduktion medges för byggnadsarbeten som kan vara ett led i nybyggnationen av huset. I detta avseende framgår följande av prop. 2008/09:178, s. 34: ”För att undvika kringgående av denna begränsning, dvs. att nybyggnation inte omfattas, anser regeringen att skattereduktionen inte ska omfatta om- och tillbyggnader som görs på nybyggda småhus. Det regelverk som nu föreslås bör inte öppna möjligheten att bygga nya, ”halvfärdiga” hus som därefter – med hjälp av skattelättnader för arbetskostnaden – färdigställs genom om- och tillbyggnader.”

Lagtekniskt har begränsningen för om- och tillbyggnadsarbeten kopplats till den femårsperiod under vilket ett nybyggt hus är helt befriat från kommunal fastighetsavgift enligt 6 § FAvl. Vid nybyggnation klassificeras ett småhus vanligtvis som ett småhus under uppförande till dess klassificeringen ändras till färdigställt småhus. Denna ändring sker alltid per den 1 januari fastighetstaxeringsåret, oavsett när under det föregående året (nybyggnadsåret) som huset tagits i bruk.

Huset anses således vara färdigställt per den 1 januari fastighetstaxeringsåret, vilket innebär att före denna tidpunkt är det en pågående nybyggnation. Detta gäller oavsett om nybyggnationen i praktiken avslutats tidigare eller om det återstår vissa arbeten att utföra efter den 1 januari fastighetstaxeringsåret.

Skatteverket anser därför att sådana arbeten som utförs i ett småhus före det år då småhuset vid fastighetstaxeringen taxeras som färdigställt, är ett led i nybyggnationen av huset. Eftersom bestämmelserna om skattereduktion inte omfattar nybyggnation, innebär Skatteverkets uppfattning att ROT-avdrag inte medges för arbeten som utförs på ett småhus året innan det fastighetstaxeringsår då det taxeras som färdigställt.