Innehåll

Område: Inkomstskatt – Kapital

Datum: 2013-05-16

Dnr/målnr/löpnr: 131 237400-13/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att inbetalningar som sker på ett investeringssparkonto till följd av dagliga avräkningar på futureskontrakt och inbetalningar av premier för utfärdade optioner, ska ingå i kapitalunderlaget. Dessa inbetalningar omfattas således inte av undantagen i 42 kap. 39 § IL.

2 Frågeställning

Beskattning av ett investeringssparkonto sker genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital. Schablonintäkten beräknas på ett kapitalunderlag som bl.a. utgörs av kontanta medel som betalas in på kontot under året.

Både terminer i form av futureskontrakt och utfärdade optioner kan vara sådana investeringstillgångar som får förvaras på ett investeringssparkonto. För futureskontrakt sker en daglig likvidavräkning. Har en future stigit i värde betalas det in pengar på likvidkontot och har den sjunkit i värde dras det pengar från kontot. Den som utfärdar en option får en optionspremie i ersättning för den förpliktelse som han åtar sig.

Frågan är om inbetalningar till ett investeringssparkonto, till följd av dagliga avräkningar på futureskontrakt och om premieinbetalningar för utfärdade optioner, är sådana inbetalningar som ska ingå i kapitalunderlaget vid beräkning av schablonintäkten?

3 Gällande rätt m.m.

Allmänna regler om investeringssparkonto finns i lag (2011:1268) om investeringssparkonto (ISKL).

Med investeringstillgångar avses enligt 6 § ISKL:

  1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

  2. finansiella instrument som handlas på en handelsplattform, eller

  3. andelar i en investeringsfond

Den som haft ett investeringssparkonto under kalenderåret ska ta upp en schablonintäkt enligt 42 kap. 36 § IL.

Schablonintäkten baseras på ett kapitalunderlag som beräknas enligt bestämmelserna i 42 kap. 37 § IL. I kapitalunderlaget ska bl.a. ingå en fjärdedel av kontanta medel som betalas in till investeringssparkontot under kalenderåret.

Enligt 42 kap. 39 § första stycket IL ska bl.a. följande inbetalningar inte räknas in i kapitalunderlaget:

  1. ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på investeringssparkontot,

  2. ersättning vid sådan överlåtelse som avses i 22 § första stycket 1-7 ISKL av tillgångar som förvaras på kontot.

Huvudregeln för vilka intäkter som ska tas upp och vilka utgifter som får dras av i inkomstslaget kapital framgår av 42 kap. 1 § IL.

Som kapitalvinst och kapitalförlust avses bl.a. vinst och förlust vid avyttring av tillgångar och vinster och förluster på grund av förpliktelser enligt 41 kap. 2 § IL.

Av 44 kap. 4 § IL framgår bl.a. när avyttringstidpunkten anses inträffa för parterna i options- och terminsaffärer.

4 Bedömning

Huvudregeln vid beräkning av kapitalunderlaget är att en fjärdedel av kontanta medel som betalas in till investeringssparkontot under kalenderåret ska ingå i kapitalunderlaget (42 kap. 37 § första stycket 2 IL). De inbetalningar som är undantagna finns uppräknade i 42 kap. 39 § IL.

Begreppet avkastning har ingen legal skattemässig definition och tolkningen får därför ske utifrån dess allmänna innebörd. Med avkastning avses vanligtvis en inkomst som kan hänföras till innehav av en tillgång. Normalt skiljer man mellan intäkter som beskattas löpande och intäkter som ska kapitalvinstbeskattas. Vinster och förluster till följd av terminskontrakt och utfärdande av optioner beskattas inom kapitalvinstsystemet (41 kap. 2 § IL).

4.1 Likvidavräkningar för futures

Skatteverket anser att de dagliga avräkningarna på futures är förskott på den slutliga ersättningen för futureskontraktet (se ställningstagandet 2005-04-11 ”Beskattning av futures-terminer” dnr 130 192631-05/111). Avräkningarna kommer därför att ingå i kapitalvinstberäkningen för terminskontrakten. Skatteverket anser därför att de dagliga likvidavräkningarna inte kan anses utgöra ränta, utdelning eller annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på investeringssparkontot enligt 42 kap. 39 § punkt 1. IL.

Enligt 44 kap. 4 § IL jämställs med avyttring när ena parten i ett terminsavtal får betalt för att motpartens förpliktelse ska upphöra eller när den ena parten får betalt utan att den underliggande egendomen överlåts vid sluttidpunkten. Skatteverket anser därför att de inbetalningar som avser förskott inte heller kan vara en ersättning vid sådan överlåtelse som avses i 22 § första stycket 1-7 ISKL av tillgångar som förvaras på kontot eftersom överlåtelsen inte sker förrän på slutdagen eller när förpliktelsen upphör.

4.2 Optionspremier till följd av utställda optioner

Genom att utfärda en option åtar sig utfärdaren en förpliktelse, som medför en ekonomisk risk. För detta erhåller utfärdaren en ersättning, en premie. Vinster och förluster till följd av utfärdande av optioner beskattas inom kapitalvinstsystemet (41 kap. 2 § IL). Skatteverket anser därför att en ersättning för en utfärdad option varken utgör ränta, utdelning eller annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar som förvaras på investeringssparkontot enligt 42 kap. 39 § punkt 1. IL.

Utfärdandet av en option medför att innehavaren förvärvar en tillgång i form av en rättighet att köpa eller sälja exempelvis aktier. Den rättigheten har dock aldrig förvarats på utfärdarens investeringssparkonto och kan därför inte ha överförts till innehavaren från det kontot. Skatteverket anser därför att inbetalningen av optionspremien inte heller kan vara en ersättning vid en sådan överlåtelse som avses i 22 § första stycket 1-7 ISKL av tillgångar som förvaras på kontot.

Ovanstående innebär att Skatteverket anser att varken de inbetalningar som sker på kontot till följd av dagliga avräkningar på futureskontrakt eller inbetalningar av optionspremier som erhålls till följd av utställda optioner, omfattas av undantagen i 42 kap. 39 § IL. Dessa inbetalningar får därför anses vara sådana inbetalningar som ska ingå i kapitalunderlaget enligt 42 kap. 37 § IL.