Innehåll

Område: Gåvoskatt

Datum: 2013-09-30

Dnr/målnr/löpnr: 131 576809–13/111

1 Sammanfattning

För att en gåvogivare ska anses som känd krävs att givaren lämnar uppgift om sitt personnummer. I avsaknad av detta anses givaren som anonym. Någon skyldighet att lämna kontrolluppgift finns inte för sådana gåvor.

2 Frågeställning

En gåvomottagare som tar emot gåvor från en gåvogivare till ändamål som kan ge rätt till skattereduktion är skyldig att lämna kontrolluppgift för dessa gåvor om givaren är känd. Fråga är vad som krävs för att en givare ska anses som känd, om det räcker med namn eller om det också krävs personnummer.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 22 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska kontrolluppgift lämnas om den som har lämnat gåvan är känd. För kalenderår till och med 2012 gäller istället 11 kap. 8 a § lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Vad som avses med ”känd” har inte närmare angivits i förarbetena. I prop. 2011/12:1 s. 472 sägs bara ”... under förutsättning att den som lämnat gåvan är känd. Kontrolluppgifter behöver således inte lämnas för anonyma gåvor.”

Gåvoincitamentsutredningen (SOU 2009:59 s. 119–120) föreslog att det skulle införas ett krav på att gåvobevis lämnades från gåvomottagarna till givarna. Dessa gåvobevis skulle utfärdas enligt fastställt formulär och personnummer skulle anges. Detta förslag godtogs inte med hänsyn till den administrativa bördan och regeringen konstaterar i propositionen att det inte är nödvändigt med gåvobevis för fysiska personer. Det är alltid den som lämnat gåvor som i enlighet med den allmänna skyldigheten inom ramen för skatteförfarandet att i skälig omfattning ha underlag för sin uppgiftsskyldighet och för kontroll av denna och beskattningen. Utredningen uttalade sig inte i övrigt om givaren var känd eller inte.

4 Bedömning

Vad som är en känd givare respektive när en givare är anonym har inte närmare angetts av lagstiftaren. Till skillnad mot andra situationer där kontrolluppgifter ska lämnas, t.ex. inkomst av tjänst eller kapital, är relationen mellan den som ska lämna kontrolluppgift – gåvomottagaren – och den för vilken kontrolluppgift ska lämnas – gåvogivaren – betydligt mindre formaliserad och kan begränsa sig till enstaka inbetalningstillfälle utan tidigare kontakter. Den situationen att givaren sedan tidigare är okänd för gåvomottagaren torde därför inte vara ovanlig. Inbetalningar görs ofta via bank/plusgiro med begränsat utrymme att lämna upplysningar i samband med inbetalningen.

I avsaknad av närmare reglering och med beaktande av ovan angivna förarbetsuttalanden gör Skatteverket den bedömningen att för att vara känd givare krävs att gåvogivaren lämnar uppgifter om sitt personnummer till gåvomottagaren. Om detta inte finns tillgängligt är givaren istället att anse som anonym och någon skyldighet att efterforska personnummer och lämna kontrolluppgift föreligger då inte.

En konsekvens av detta är också att den givare som inte vill ha skattereduktion och inte heller önskar få sitt personnummer efterfrågat, exempelvis vid en gåva i samband med en begravning, inte heller riskerar detta.

För den givare som inte lämnat personnummer till gåvomottagaren och inte fått kontrolluppgift finns alltid möjligheten att i deklarationen själv begära skattereduktion för gåva med stöd av 67 kap. 23 § IL.