Innehåll

Område: Inkomstskatt – Näring

Datum: 2013-10-07

Dnr/målnr/löpnr: 131 608834-13/111

1 Sammanfattning

För beskattningsår som påbörjas efter den 31 januari 2012 gäller den nya lydelsen av 1 kap. 14 § inkomstskattelagen (IL). Om ett aktiebolag som har brutet räkenskapsår är delägare i ett handelsbolag med annat räkenskapsår ska aktiebolaget ta upp sin resultatandel det beskattningsår som avslutas närmast efter handelsbolagets räkenskapsår. Vid det beskattningsår de nya bestämmelserna tillämpas första gången kan det innebära att aktiebolaget inte ska ta upp någon resultatandel från handelsbolaget.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur redovisning av handelsbolagsandel ska ske i samband med de nya deklarationstidpunkterna som gäller från och med 2013.

Vid 2013 års taxering och tidigare gäller att handelsbolagets resultat ska tas upp av delägarna vid den taxering som handelsbolaget skulle beskattats om det varit ett skattesubjekt.

Exempel: Handelsbolaget har kalenderår som räkenskapsår och en av delägarna är ett aktiebolag som har ett räkenskapsår som avslutas den 30 april 2012. Aktiebolaget ska då ta upp sin andel av handelsbolagets resultat för 2012 som en skattemässig justering i deklarationen vid 2013 års taxering.

Nästa beskattningsår för aktiebolaget är 1 maj 2012–30 april 2013. Deklarationen för detta beskattningsår ska lämnas den 1 november 2013, eller den 1 december 2013 om hela deklarationen lämnas elektroniskt. Hur ska aktiebolaget då kunna redovisa sin andel av handelsbolagets resultat för 2013?

3 Gällande rätt m.m.

För beskattningsår som påbörjats före den 1 februari 2012 gäller enligt den tidigare lydelsen av 1 kap. 14 § IL att inkomster i ett svenskt handelsbolag ska tas upp vid den taxering då handelsbolaget skulle ha taxerats om det hade varit skattskyldigt.

För beskattningsår som påbörjats efter den 31 januari 2012 har 1 kap. 14 § IL följande lydelse: Inkomster i ett svenskt handelsbolag ska tas upp det beskattningsår som går ut samtidigt som handelsbolagets räkenskapsår. Om handelsbolagets räkenskapsår inte överensstämmer med delägarens beskattningsår, ska inkomsterna i stället tas upp det beskattningsår som går ut närmast efter handelsbolagets räkenskapsår.

Övergångsbestämmelse: När de nya bestämmelserna i 1 kap. 14 § IL tillämpas första gången ska inkomsterna från handelsbolaget inte tas upp av delägaren om de redan har tagits upp enligt äldre bestämmelser.

4 Bedömning

För aktiebolaget i exemplet ovan under 2 innebär detta att aktiebolaget i deklarationen i november 2013 egentligen ska ta upp sin andel av handelsbolagets resultat för 2012. Av övergångsbestämmelsen följer att eftersom detta resultat redan tagits upp i deklarationen tax 2013 ska det inte tas upp igen. Aktiebolagets andel av handelsbolagets resultat för 2013 ska tas upp vid det beskattningsår som avslutas närmast efter handelsbolagets räkenskapsår, dvs. i den deklaration som aktiebolaget ska lämna i november 2014.